6ไม้มงคล เรียกทรั พย์เข้ าบ้ าน

รวม 6 ต้นไม้มงคลฉบับ “สายมู” เรียกทรั พย์ เรียกโช ค เพิ่ มออกซิเจนให้ชี วิต

ในช่วงเวล านี้หลายๆ คนทำงานอยู่บ้ าน หรือ Work from home

จึงไม่ต้องแปลกใจถ้ากระแสต้นไม้จะมาแรง แต่ถ้าจะให้ดีหลายๆ

คนอาจอยากได้ทั้งความสดชื่น การช่วยฟอกอากาศ

และร วมไปถึงความเป็นสิริมงคลด้วย

1.ต้นกวักมรกต

ช่วยเรียกโช คล าภ เรียกทรั พย์เข้ าบ้ านและหากใครปลู กต้นกวักมรกตให้มีดอก

จะยิ่งมีโช คล าภเข้ ามามากขึ้น

2.ต้นโกสน

ต้นโกสนมีสมญานามว่า “ร าชาแห่งไม้ใบ” เชื่อกันว่าหากปลู กไว้ในบ้ าน

จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีบ ารมี เสริมสร้ างกุศล และทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

3.ต้นวาสนา

เชื่อกันว่าบ้ านไหนดูแลรดน้ำอย่ างดี และสามารถปลู กต้นวาสนาให้ออกดอกได้

ผู้อยู่อาศัยในบ้ านนั้นจะมีโช คล าภ โช คดี มีวาสนาเหมือนชื่อของต้น

4.ต้นกวนอิมเงิน

เป็นต้นไม้มงคลร วยทรั พย์ หากบ้ านไหนปลู กจะเรียกเงิ น

เรียกทรั พย์เข้ าบ้ าน คนในบ้ าน จะมีฐานะที่ดีขึ้น

5.ต้นนางกวัก

ปลู กต้นนางกวัก จะเรียกเงิ นเรียกทองเข้ าบ้ านให้ผู้อยู่อาศัยร วยยิ่งๆ

ขึ้นไป และยังกวักโช คดีเข้ าบ้ านอีกด้วย

6.ต้นโป๊ยเซียน

คำว่า “โป๊ยเซียน”

หมายถึงเทพเจ้า 8 องค์

เป็นต้นไม้ชนิ ดหนึ่งที่หมายถึงมีสิ่งมงคลคอยคุ้มครองปกป้องคนในบ้ านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ข้อมูลจากsanook