บัตรคนจนรับเงิ นเพิ่มอีก

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือน ก.ย. รับเงิ นเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนลดหลายเด้ง

วันที่ 3 กันย ายน 2564

ได้เท่าไร : แบ่งได้ดังนี้

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ไม่เกิ น 30,000 บ าทต่อปี ได้รับ 100 บ าทต่อเดือน

(ร วม 10 เดือน เท่ากับ 1,000 บ าท)

ผู้สูงอายุที่มีร ายได้มากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิ น 100,000 บ าทต่อปี

ได้รับ 50 บ าทต่อเดือน (ร วม 10 เดือน เท่ากับ 500 บ าท)

ใครได้ : ผู้มีสิทธิ์รับเงิ นต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยคณะกร รมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อย

ย้อนหลัง 10 เดือน ตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4.7 ล้ านคน เดือน มิ.ย.-ก.ย. 2563

(4 เดือน) และเดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 (จ่ายเดือนเว้นเดือนร วม 6 เดือน)

สำหรับผู้สูงอายุจะได้รับเงิ นพิเศษเพิ่มในเดือนกันย ายน 2564

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บ าท จะได้รับเงิ นช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บ าท

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บ าท จะได้รับเงิ นช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บ าท

ทั้งนี้ เงินส่วนนี้สามารถกด ATM ออกมาใช้จ่ายได้ โดยผู้สูงอายุที่เพิ่งมีอายุ 60 ปี

หลังเดือน มิ.ย. 2563 อาจไม่ได้รับ 500-1,000 บา ท เต็มจำนวน

เนื่องจากการจ่ายเงิ นจะนับตั้งแต่เดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ข้อมูลจากthairath