ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (3 ก.ย.) คงที่ รูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,400 บ าท

ร าค าทองวันนี้ (3 ก.ย.) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อว านนี้ (2 ก.ย.)

โดยร าค าข ายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,400 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 09:22 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,800 บ าท

ข ายออกบ าทละ 27,900 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้ านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,303.16 บ าท

และข ายออกที่ร าค า 28,400 บ าท ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก

(Gold Spot) อยู่ที่ 1,814.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 3 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,800 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,303.16 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,400 บ าท

ข้อมูลจากprachachat