กลุ่มตกค้ าง ม.33

ผู้ประกันตนมาตร า 33 กลุ่มตกค้ าง-กลุ่มใหม่ รับเงิ นเยี ยวย าประกันสังค มเข้ าบัญชีวันนี้

ประกันสังค ม โอนเงิ นเยี ยวย าให้ผู้ประกันตนมาตร า 33 คนละ 2,500 บ าท

เข้ าพร้อมเพย์แล้ววันนี้ มีกลุ่มไหนบ้ างที่ได้เช็ คเลย

น.ส.ลัดด า แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังค ม ให้สัมภาษณ์ผ่ านร ายการคนชนข่ าว

ผ่ านทางช่อง TNN 16 ถึงความคืบหน้าการโอนเงิ นเยี ยวย าประกันสังค ม

ให้กลุ่มแร งงานในระบบประกันสังค ม ว่านายจ้างทั้งหมด

ที่จะต้องได้รับเงิ นเยี ยวย ามีอยู่ 215,000 ร าย โดยโอนเงิ นเยี ยวย า

ให้กับนายจ้างแล้วจำนวน 77,000 ร าย แล้วในวันนี้ (3 ก.ย. 64)

จะโอนเงิ นเยี ยวย าอีก 41,000 ร าย ซึ่งการจ่ายเงิ นให้กับกลุ่มนายจ้างนั้น

จะต้องได้รับการยืนยันจากนายจ้างมาก่อนทางสำนักงานประกันสังค มถึงจะดำเนินการโอนเงิ นเยี ยวย าได้

ส่วนผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่มีอยู่ร าว 3.8 ล้ านคนนั้น ทางประกันสังค ม

ได้โอนเงิ นเยี ยวย าไปแล้ว 3.3 ล้ านคน โดยยังมีกลุ่มที่ยังตกค้ าง

ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาช น หรือบัญชีมีปั ญ หาอยู่ 95,853 ร าย

โดยประกันสังค มจะโอนเงิ นให้กลุ่มตกค้ างทุกสัปด าห์ในวันพฤหัสบดี

โดยผู้ที่มีปั ญ หาข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือบัญชีมีปั ญ หาให้รีบดำเนินการแก้ไข

เพื่อรอรับเงิ นเยี ยวย าโอนเข้ าพร้อมเพย์ในรอบถัดไป

อย่ างไรก็ต าม ในวันนี้ (3 ก.ย. 64) ประกันสังค มได้โอนเงิ นเยี ยวย า

ให้กับผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ตกค้ างดังกล่ าว ร วมกับจำนวนผู้ประกันตนมาตร า 33 ซึ่งเป็นย อดให ม่อีกกว่า 30,000 ร าย

ข้อมูลจากsanook