ร าค าน้ำมันล่ าสุด

ร าค าน้ำมันวันนี้ (3 ก.ย.) เช็ คร าค าดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่ าสุด

ร าค าน้ำมันวันนี้ (3 ก.ย.64) ต ามข้อมูลจ าก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท

ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 25.79 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.79 บ าท

และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.56 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 8:30 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.79 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.54 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.56 บ าท

หมายเหตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า

ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ร าค าข้ างต้นยังไม่ร วมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น

ข้อมูลจากprachachat