เงิ นเยี ยวย านักเรียน 2000 บ าท

ศธ. แจกแล้วเงิ นเยี ยวย านักเรียน 2,000 บ าท นักศึกษา ป.ตรี อาชีวะได้รับด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

เปิ ดเผ ยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโอนเงิ นงบประมาณ

ต ามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่ าใช้จ่ายด้ านการศึกษา

เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพ ร่ระ บ าดของโร คติดเชื้ อ CV

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่ าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ

ในสถานศึกษาของรั ฐและเอกช น ร วมประมาณ 10.8 ล้ านคน

ในอัตร า 2,000 บ าทต่อคน ร วมเป็นเงิ นประมาณ 21,600

ล้ านบ าทไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ศธ.เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาต ามอัธย าศัย (กศน.) สามารถรับเงิ นคนละ 2,000 บ าท

ได้ทั้งในรูปแบบการรับเงิ นโอนเข้ าบัญชี หรือ รับเงิ นสดที่โรงเรียน

โดยรับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564 ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกช น (สช.) จะได้รับเงิ น วันที่ 6-10 กันย ายน 2564

“สถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อได้รับการจัดสรรเงิ นต ามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่ า

ใช้จ่ายด้ านการศึกษาไปแล้วขอให้เร่งดำเนินการโอนเงิ นหรือจ่ายเงิ นสดให้ถึงมือผู้ปกครอง

นักเรียน และนักศึกษา เต็มจำนวนโดยเร็ว ห้ามสถานศึกษาหักเงิ นนี้ เพร าะรั ฐบ าล

ต้องการให้เงิ นนี้เป็นการชดเชยค่ าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วง CV

ที่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ต ามความจำเป็น เช่น ค่ าอินเทอร์เน็ต ค่ าไฟฟ้า

และอื่นๆ เป็นต้น

โดยรับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564 ส่วนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกช น (สช.) จะได้รับเงิ น วันที่ 6-10 กันย ายน 2564

ทั้งนี้ นักเรียน สังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

นักเรียน สังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ https://opec.go.th

และนักศึกษา สังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ https://www.vec.go.th

สำหรับ นักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมช น

ข้อมูลจากprachachat