5ไม้มงคล ยิ่งปลู กยิ่งร วยเสริมบ ารมี

5 ต้นไม้มงคลในบ้ าน ช่วยเสริมโช คและการงาน

ต้นเฟิร์นข้ าหลวง

เป็นต้นไม้ที่เหมาะมากๆ กับอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนซะส่วนใหญ่

จึงเป็นที่นิยมที่จำมาปลู กในบ้ านหรือสวน ในส่วนของเรื่องความหมายนั้น

เชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมความภู มิฐาน และเกียรติยศให้กับผู้คนในครอบครัว

ร วมทั้งยังมีความหมายที่ดีในเรื่องของการงานอีกด้วย

ต้นวาสนา

เป็นไม้พุ่มขนาดกล าง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ใบมีความเรียว และปล ายใบมีลักษณะแหลม

ในส่วนของความหมายนั้น ต้นวาสนา ก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่นิยมปลู กกัน

เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริ มโช คล าภ มีความเจริ ญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ต้นจำปา

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี เมื่อดอกเริ่มบ านก็จะมีกลิ่นหอม

เชื่อว่าเมื่อปลู กต้นจำปาไว้ในบ้ านก็จะช่วยนำโช ค เสริมความสิริมงคลให้กับคนในครอบครัว

ต้นโป๊ยเซียน

ลักษณะของต้นโป๊ยเซียนคือต ามลำต้นจะมีหนามแหลม ออกดอกเป็นกลุ่มสวยงามหล ากสีสัน

ทั้ง สีแดง สีชมพู สีข าว สีเหลือง โดยความเชื่อเกี่ยวกับไม้มงคลชนิ ดนี้หากมีไว้ในบ้ าน

ก็จะนำโช คล าภมาให้ผู้ที่อยู่อาศัย

ต้นกล้วย

เป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ มีประโยชน์ในหล ายส่วน ทั้งออกผล และ ปลี

ที่ก็สามารถนำมาทำอาหารได้ ร วมไปถึงใบก็สามารถรำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

ในส่วนของความหมายนั้น เชื่อว่าหากปลู กต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้ านก็จะช่วยให้การงานร าบรื่น

ข้อมูลจากsanook