บัตรคนจนโอนเงิ นย้อนหลัง

ผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รับโอนเงิ นย้อนหลัง 10 เดือน วันนี้

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า กรมบัญชีกล างเริ่ มเงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

ที่มีร ายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐจากกองทุนผู้สูงอายุ วันนี้

โดยกรมบัญชีกล างทำหน้าที่ในการจ่ายเงิ นเข้ าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐของผู้มีสิทธิ

ต ามอัตร าการจ่ายเดิม คือ ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

จะได้รับความช่วยเหลือ 100 บ าทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี

แต่ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือ 50 บ าทต่อเดือน ซึ่งจะจ่ายย้อนหลัง ดังนี้

ปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่าย 4 เดือน (มิถุนายน-กันย ายน 2563)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่าย 6 เดือน แบบเดือนเว้นเดือน (ตุล าค ม

และธันวาค ม 2563 กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน และสิงหาค ม 2564)

สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงิ นสงเคร าะห์ฯ โดยกรมบัญชีกล างจะจ่ายเงิ นเข้ ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐของผู้มีสิทธิ

สามารถใช้ชำระค่ าสิ นค้ าหรือบริการผ่ านเครื่องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิ นประชารั ฐ” ที่ร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น

หรือร้ านค้ าประชารั ฐของกองทุนหมู่บ้ านและชุมช นเมือง