วันโอนเงิ นเยี ยวย านักเรียน 2000 บ าท

กระทรวงศึกษาธิการ โอนเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าท เริ่ม 1-7 ก.ย. เช็ กช่องทางตร วจสอบสิ ทธิ

วันที่ 1 กันย ายน 2564 ภายหลังคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาค ม 2564

มีมติเห็นชอบมาต รการให้ความช่วยเห ลือผู้ปกครองและนักเรี ยนด้านค่ าใช้จ่ ายทางการศึกษา

จำนวน 2,000 บ าทต่อนักเรีย น 1 คน ในกรอบวงเงิ น 23,000 ล้ านบ าท ตามที่เสนอข่ าวไปแล้วนั้น

กระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) เริ่มโอนเงิ นไปยังหน่ วยงานในสังกั ดและนอกสังกั ด

ทั้งสิ้ น 4 สังกั ด ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564 ดังนี้

สพฐ. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบั ญชี

หรือรับเงิ นสดที่โรงเรี ยน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สช. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบั ญชี

หรือรับเงิ นสดที่โรงเรี ยน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สพฐ. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบั ญชี

หรือรับเงิ นสดที่โรงเรี ยน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สช. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท ทั้งการรับเงิ นโอนเข้าบั ญชี

หรือรับเงิ นสดที่โรงเรี ยน รับเงิ นได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

กศน. รับเงิ นเยี ยวย านักเรี ยน คนละ 2,000 บ าท โดยรับเงิ นสดที่สถ านศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันย ายน 2564

สำหรับกรณีไม่มีร ายชื่อ หรือไม่ได้รับเงิ นในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่เบ อร์ 1579,

สถ านศึกษาต้นสังกั ด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังห วัด หรือส่วนร าชการต้นสังกั ด

ช่องทางเช็ กสิ ทธิรับเงิ นเยี ยวย า 2,000 บ าท

ทั้งนี้ สามารถเข้าตร วจสอบสิ ทธิเยี ยวย านักเรี ยน 2,000 บ าท ได้ที่ https://student.edudev.in.th

โดยระบบจะให้กรอกเล ขประจำตัวประชาช นของนักเรียน เล ขประจำตัวนักเรี ยน เพื่อทำการตร วจสอบข้อมูล