ม.33 รับเงิ นเยี ยวย ารอบ2

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ใน 13 จังห วัดสีแดงเข้ม เตรี ยมรับเงิ นเยีย วย ารอบ 2 อีก 2,500 บ าท

ด้านโฆษกสำนักงานประกันสังค ม เผยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรั ฐมนตรี 7 ก.ย. นี้

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังค ม เปิ ดเผยถึงความคืบหน้าแนวทาง

การจ่ ายเงิ นเยีย วย าผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระท บจากCV ว่า วันนี้ได้โอนจ่ ายให้อีกกว่า

1 แสน 2 หมื่นคน คนละ 2,500 บ าท ในรอบเก็บตก ที่รอบแรกโอนไม่ผ่ าน เพร าะยังไม่ได้ผูกบั ญชีพร้อมเพย์

กับเล ขบั ตรประชาช น อีกส่วน ก็ได้ผ่ านการตร วจสอบสถ านะความเป็นลูกจ้ าง จากนายจ้ างเรียบร้อยแล้ว

โดยรอบแรกจะเป็นโอนให้จนครบจำนวนผู้ประกันตน ใน 9 กิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวั ดสีแดงเข้ม

สำหรับเงิ นเยี ยวย ารอบ 2 อีก 2,500 บ าท ที่เป็นความหวังของลูกจ้ าง น.ส.ลัดดา โฆษกสำนักงานประกันสังค ม

เปิ ดเผยว่า กระทร วงแ รงงาน จะนำโคร งการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าCV ให้ลูกจ้ างมาตร า 33 รอบที่ 2

อีก 2,500 บ าทนี้ เสนอเข้าสู่การพิจ ารณาของคณะรั ฐมนตรี ในวันที่ 7 กันย ายน 2564 นี้

เพื่อพิจ ารณาอนุมัติกรอบวงเงิ นที่จะจ่ ายให้กับลูกจ้ างผู้ประกันตนมาตร า 33 ในพื้นที่ 13 จังห วัดสีแดงเข้ม

จำนวนกว่า 3 ล้ าน 2 แสนคน อีกครั้ง หลังจากเดือนที่แล้ว ได้รับไปก้อนหนึ่งแล้ว 2,500 บ าท

ถ้ารวมรอบที่ 2 นี้ ก็เท่ากับว่า รวมเป็น 5,000 บ าท เพื่อเป็นการเยีย วย าคนทำงานผู้ประกันตนมาตร า 33