หนักแน่พายุเข้ าวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง ตกหนักภาคเหนือ-อีสาน ระวังน้ำท่วม

ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศ ตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือและอีสาน

ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงระวังฝนสะสมทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย พะเย า น่าน ต าก

กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย หนองค าย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกด าหาร

อำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารค าม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ

และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริ เว ณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี

ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคร าม อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี

จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดระนอง พังงา

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากthairath