บัตรคนจนรับเงิ นเพิ่มต่อเนื่อง

มาต รการเยี ยวย าประชาช น คนที่เดื อดร้อ นมากหรือคนย ากจนนั้น ที่ผ่ านมา ได้ให้สวัสดิการผ่ านบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยดำเนินการอย่ างต่อเนื่ องภายใต้โคร งการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งครอบคลุมประชากร

จำนวนกว่า 13.65 ล้ านคน โดยเริ่มมีการให้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ในช่วงCV แพ ร่ระบ าดผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับความช่วยเห ลือเยี ยวย าเพิ่มเติมจากรั ฐ รวมเป็นเงิ นกว่า 11,600 หรือ 11,800 บ าทต่อคน

โดยแบ่งเป็นสวัสดิการหลัก ได้แก่ บรรเทาค่ าครองชี พ วงเ งินสิท ธิค่ าอุปโภค/บริโภค จำนวน 200 บ าท/คน

จำนวนประมาณ 3.6 ล้ านคน และ 300 บ าท/คน จำนวนประมาณ 10 ล้ านคน บรรเทาค่ าเดินทาง ได้แก่

ค่ ารถเมล์ รถไฟฟ้า จำนวน 500 บ าท/คน/เดือน ค่ า บขส. 500 บ าท/คน/เดือน และค่ ารถไฟ 500 บ าท/คน/เดือน

นอกจากนี้ ค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท/คน/3 เดือน ค่ าประปา 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

ส่วนสวัสดิการอื่นๆ อาทิ ค่ าใช้จ่ ายปล ายปี 2561 จำนวน 500 บ าท ค่ าใช้จ่ ายปล ายปี 2562

สำหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี จำนวน 500 บ าท สำหรับผู้มีบุ ตร จำนวน 300 บ าท สำหรับคนพิก าร

จำนวน 200 บ าท ผ่ านช่องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทร อนิกส์ (e-Money) โดยรวมแล้วผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับความช่วยเหลื อสวัสดิการหลักกว่า 2,000 บ าทต่อเดือน

นอกจากนี้ในการเยี ยวย าผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้มีการเพิ่มเติมวงเงิ น ค่ าอุปโภคบริโภคอย่ างต่อเนื่อ งเช่นกัน

โดยตลอดช่วงการระบ าดของCV เริ่มจากปี 2563 ถึงปัจจุบัน มีการเพิ่มวงเงิ นสิ ทธิให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้แก่

ระยะที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ตุลาค ม 2563-มีนาค ม 2564 โดยเพิ่มให้ 500 บ าทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน

รวมเป็นวงเงิ นสิ ทธิ 3,000 บ าทต่อคน และ 2.ช่วงกุมภาพันธ์ เป็นต้นมาเพิ่มเติมสิ ทธิวงเงิ นอีก

7,400/7,600 บ าท ต่อคน ภายใต้โค รงการเร าช นะ ซึ่งใช้จ่ ายได้ถึงมิถุนายน 2564

รวมทั้งมีโค รงการเพิ่มกำลังซื้อ ระยะที่ 3 ที่กำลังดำเนินอยู่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาค ม-เดือนธันวาค ม 2564

เป็นการเพิ่มสิ ทธิวงเงิ นจำนวน 200 บ าทต่อคน ระยะเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บ าทต่อคน

สาม ารถนำไปใช้จ่ ายได้ที่ร้ านค้ าธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้ องถิ่นและร้ านค้ า

ที่เข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่งระยะที่ 3 โดยไม่มีเงื่ อนไขที่ประชาช นจะต้องใช้จ่ ายเงิ นของตัวเองเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ