ร าค าน้ำมันล่ าสุด

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (5 ก.ย.) ตามข้อมูลจาก ปั๊ มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท

ส่วนแก๊ สโซลฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซ ลพื้นฐ าน B10 จำหน่ ายที่ร าค า 26.09 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 29.09 บ าท

และดีเ ซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.86 บ าท ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 6:34 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.09 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.09 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.86 บ าท
หมายเห ตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเ ติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.