สอบใบขับขี่ ไม่ต้องสอบข้อเขียน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิ ดเผยว่า

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แ พร่กระจายของ CV (ศบค.)

ผ่อนคล ายให้สามารถใช้อาค ารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรี ยนการสอน การสอบ

การฝึกอบรม หรือการทำกิจกร รมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกร รมเป็นจำนวนมากได้

โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพ ร่ระบ า ดอย่ างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคล ายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเ ปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

และผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยต้องจองคิวล่ วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่ านแอปพลิเคชั น DLT Smart Queue

ซึ่งการคุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกช นิดนั้น

เพื่อลดโอกาสเ สี่ย งในการแพ ร่กระจาย

แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัด

หรือประกาศคณะก รรมการโ รคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม

อย่ างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

สามารถเข้าอบรมผ่ านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com

แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่ง

ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธา รณสุข (D-M-H-T-T-A)

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพ ร่กระจายของ CV-19 อย่ างเคร่งครัด

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิว

ผ่ านแอปพลิเคชั น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวัน

และเวล าที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564

ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิ ดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม

โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปร ากฏคำว่า (ได้สิ ทธิจองใ หม่) ซึ่งจะได้รับสิ ทธิตามลำดั บต่อไป

ในส่วนของมาตรการเยียวย า สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้ น

อายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 – 31 ธันวาค ม 2564 ประกอบด้วย

1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้ นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้ นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคร าว สิ้ นอายุเกินกว่า 3 ปี

ให้ผ่ านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้

จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิ ทธิเยียวย าเป็น

อบรมในหลักสูตรใช้เว ล าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่ านระบบ e-Learning ได้

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้ นอายุเกิน 3 ปี

ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกส ารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หรือผู้ประจำรถ เช่ น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่ านการอบรมและทดสอบ

คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่ านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้ นอายุ

อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้ านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ คำสั่ ง

กับผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้ นอายุแล้ว

ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่ าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการด้ านทะเบี ยนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง

เปิ ดให้บริการปกติ โดยการดำเนินการทางทะเบีย นที่กฎหมายกำหนดระยะเวล าในการดำเนินการ

ไว้ตรงกับช่วงเวล างดให้บริการ เช่ น โอนรถ แจ้งย้ ายรถ การเปลี่ยนแปลงส าระสำคัญ

หรือแจ้งเ ลิกใช้รถ เป็นต้น กรมการขนส่งทางบกได้ขย ายระยะเวล าให้สามารถมาดำเนินการ

ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่ าปรับ

ในส่วนของการตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้ างบรรทุกคนโดยส ารไม่เกินเจ็ดคน

(รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี

หรือครบกำหนดระยะเวล าการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน

แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาค ม 2564

แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขย ายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม

ทั้งนี้ ยังคง งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ ด้านทะเ บียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถ

ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสิ นค้ า หรือแหล่งชุมช น (Shop Thru for Tax)

หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง

โดยให้ถือปฏิบัติตามตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกร รมการโร คติดต่อจังหวัด

อย่ างไรก็ตาม กรมขนส่ง เปิ ดให้จองคิวออนไลน์ ต่อใบขับขี่ได้แล้ว สิ้ นอายุไม่เกิน 3 ปี

ไม่ต้องสอบข้อเขียน เ ช็กร ายละเอียดได้เลยค่ะ