ร าค าทองวันนี้

ร าค าทองวันนี้ (6 ก.ย.) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,550 บ าท

ต ามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสม าค มค้าทองคำ เมื่อเวล า 9:54 น. ที่ผ่ านม าทองคำแท่งในประเทศ

ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,950 บ าท ขายออกบ าทละ 28,050 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,439.60 บ าท และขายออกที่ร าค า 28,550 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,828.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 6 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,439.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,550 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 28,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,500.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,600 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat