ล้ างเท้าขอขม าพ่อแ ม่เพื่อชี วิตที่ดีขึ้น

ลู กจะเติบโตม าได้ ก็ต้องมีพ่ อแ ม่คอยดูแลย ามเ ด็ ก กว่าเราจะโตม าได้อ ย่ างทุกวันนี้ เราต้องคอยให้พ่ อและ

แ ม่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอ ด เพราะฉะนั้นพ่ อและแ ม่ก็เปรียบดั่งคนที่ให้ชี วิต

และทำให้เราเติบโตและอยู่รอ ดม าได้จนถึงทุกวันนี้ แต่หล ายคนกลับไม่สนใจใยดีพ่ อแ ม่ ไม่คิดที่จะทำให้ท่านสบ ายใจ

เลยสักครั้ง คนบ างคนกราบพระกราบคนอื่น ม าตลอ ดทั้งชี วิต

แต่กลับไม่เคยกราบพ่ อแ ม่เลยสักครั้ง เอาเวล าไปบูชาอ ย่ างอื่น เคารพ อ ย่ างอื่น แต่กลับไม่เคยเคารพพ่ อ

แ ม่หรือทดแทนบุญคุณพ่ อแ ม่ พ่ อแ ม่ก็เปรียบเสมือนพระในบ้ าน ที่เราส าม ารถแสดงความรัก

ของเราที่มีต่อท่านได้อ ย่ างเต็มที่ หากทุกวันนี้ยังมีพ่ อแ ม่ก็ขอให้นึกถึงท่านเข้าไว้ และตอบแทนบุญคุณท่านตราบ

เท่าที่ยังมีโอกาส ก่อนที่ทุกอ ย่ างมันจะส ายเกินไป อ ย่ าม าคิดตอบแทนบุญคุณพ่ อแ ม่ในวันที่ท่านจากไปแล้ว

เพราะตอนที่ท่านยังอยู่คุณไม่คิดที่จะตอบแทนบุญคุณท่าน

ชี วิตจะเจริญรุ่งเ รื อ งได้หากเราดูแล และเอาใจใส่บุพการีของเรา เหมือนที่พวกท่านเคยดูแลเราม า

หากทำต ามนี้แล้วจะช่วยให้เราพบเจอแต่เรื่องดีๆ มีโชคและมีคนเมต ต า คอยให้ความช่วยเหลือเสมอ

เพราะคนกตัญญูเป็นคนที่มีเสน่ห์ในส า ย ต าของผู้คนเสมอ หากใครยังไม่เคยทำพิธีขอขม า บุ พ ก า รี ม าก่อน

ขอแนะนำว่าควรทำอ ย่ า งม าก เพราะจะทำให้พ่ อแ ม่มีความสุข

และยังทำให้เราผู้เป็นลู กเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุก อ ย่ า งที่ทำอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ธูปเทียนแพ ธูปเทียน 5 คู่ วางซ้อนกันเป็นแพ

2 พวงม าลัยดอ กมะลิ 1 พวง

3 ซองใส่ปัจจัย จำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ถือ กันว่าเป็นการซื้ อ ชี วิ ต ใ ห ม่ จากบุ พ ก า รี

4 เสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับพ่ อแ ม่ โดยม ากนิยมใช้ชุดนอน

5 ผ้าขน ห นูใหม่

6 ถาดใส่ของวางรองด้วยผ้าสีขาว

พิธีการล้ างเท้าขอขม าบุพการี

1 เริ่มด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให้คิดถึง องค์พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ าโดยกล่ าวชื่อของตัวเอง

และกล่ าวดังนี้ วันนี้ลู กตั้งใจจะขอขม า ขออโหสิก ร ร มจาก คุณพ่ อคุณแ ม่ ขอองค์พระพุทธ จงบันดาลให้

ลู กทำสำเร็จโดยสมบูรณ์ ด้วยเทอญ ขอแ ม่ซื้ อ เทพยดาทั้งหล าย เจ้าที่เจ้าทาง พระแ ม่ธรณี วันนี้ลู ก

ตั้งใจทำพิธีขอขม าและขออโหสิก ร ร มจากคุณพ่ อคุณแ ม่ ขอจงเป็นพ ย า นด้วยเทอญ

2 ให้พ่ อ กับแ ม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ส่วนเราให้นั่งกับพื้น

3 ยกเท้าของท่านลงในกะละมังที่ใส่น้ำอุ่นเตรียมไว้ แล้วพูดสิ่งที่เราต้องการบอ กกับท่าน ทั้งเรื่องที่ผ่ าน

ม าในอ ดีตและเรื่องในอนาคต เพื่อให้ท่านสบ ายใจและรับรู้ถึงความตั้งใจดีของเรา รวมทั้งกล่ าวขอขม าใน

สิ่งที่เคยทำไปโดยกายก็ดี วาจาก็ดี ที่เคยล่วงเกินหรือทำให้พ่ อแ ม่ต้องเ สี ยใจ

พร้อมกับกราบขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งเหล่ านั้นด้วย

4 จากนั้นให้ยกเท้าท่านขึ้น แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขน ห นู แล้ววางเท้าของท่านบนขาของเรา แล้วกล่ าว

พ ร ะ แ ม่ธรณี พ ร ะแ ม่คงคา พ ร ะแ ม่พ ร ะพาย พ ร ะแ ม่พ ร ะ เพลิง ลู กม าขอขม าล าโ ท ษ

ขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลู กทำในครั้งนี้ ไปบอ กปู่ยมราชและน ายนิติยบ าลให้ด้วย

ให้ช่วยบันทึกคุณความดีในครั้งนี้ ที่ผ่ าน ม าไม่ว่าลู กจะเป็นอย่ างไร

ก็ขอรับใช้ก ร ร มแต่หลังจากนี้ลู กกราบขอชี วิตใหม่จากบุพก ารี

5 ให้หมอบกราบลงแล้วนำเท้าของพ่ อแ ม่วางบนศีรษะของเรา

6 จากนั้นนำชุดธูปเทียนขึ้น ม า แล้วกล่ าวว่า คุณพ่ อคุณแ ม่ ลู กขอขม า ขออโหสิ ก ร ร ม และขอ

ชี วิ ต ใ ห ม่ ที่ดีให้กับลู กด้วย แล้วให้ท่านกล่ าวมอบ ศี ล ให้พรแก่เรา

7 สุดท้ายให้เราตั้งจิตตั้งใจคิดถึงพ ร ะ คุณของพ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่ าวคำขออนุโมทนาบุญ

ให้สำเร็จบุญนี้แก่ตัวลู ก ลู กขอส่งบุญกุศลในครั้งนี้อุทิศแก่เจ้าก ร ร ม น ายเ ว ร

ที่ติดต ามลู กม าจากชาติป า งก่อน ให้ได้รับผลบุญจากลู กในครั้งนี้ด้วย

หลังจากที่ทำพิธีขอขม าพ่ อแ ม่แล้ว ให้เราหมั่นทำความดี และคิดถึงแต่สิ่งดีงามโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง

ให้คอยดูแลพ่ อแ ม่ของเราอ ย่ า งดี ไม่ทำหรือพูดสิ่งใดที่ทำให้ท่านต้องเ สี ยใจหรือเป็นกังวลใจอีก

เมื่อพ่ อแ ม่ของเรามีความสุขจากสิ่งที่เราทำ ชี วิตของเราจะเจริญก้าวหน้า และมีความสงบสุขในทุกๆด้าน

ขอบคุณข้อมูล krustory