สล ากออกสิ นพิเศ ษ 2ปี

ออมสิ น เปิ ดขายสล ากพิเศษ 2 ปี ไม่จำกัดวงเงิ น ลุ้นรับ 5 ล้ านบ าท

ออมสิ น เ ปิดขาย สล ากออมสิ นพิเศ ษ 2 ปี แบบใบสล าก รอบใหม่ หน่วยละ 100 บ.

ไม่จำกัดวงเงิ นฝาก ดอกเบี้ย 0.10 บ าทต่อหน่วย พร้อมลุ้นรางวัลสล าก 24 ครั้ง

เงิ นรางวัลสูงสุด 5 ล้ านบ าท เริ่มขายตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค.64

ผ่ าน www.gsb.or.th และ LINE Official : GSB Society

ผู้ที่สนใจส ามารถลงทะ เบี ยนจองคิวนัดหมายเพื่อฝากเงิ นที่ส าขา ผ่ าน 2 ช่องทาง

คือ เว็บไซต์ธนาค ารออมสิ น www.gsb.or.th และที่ LINE Official : GSB Society

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาค ารจะแจ้งเปลี่ยนแป ลง

ทั้งนี้ การเปิ ดให้ ลงทะ เบี ยนล่วงหน้า เพื่อเป็นการรักษ าระยะห่ างตามม าตรการกระทรวงส าธารณสุข

ป้องกันไม่ให้ลู กค้ าไปติ ดต่อที่ส าขาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงสถ านการณ์การแ พร่ ระ บ าดของ CV

ขอบคุณข้อมูล thansettakij