8เครื่องร างของขลั งเด็ดสุด

เครื่องร างของขลั งที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้าน มีเครื่องร างของขลังอะไรบ้ าง ที่จะช่วยเส ริมพลังในด้านนั้นๆ ลองมาดูกัน

8 เครื่องร างของขลั งที่เด็ ดที่สุดในแต่ละด้าน

1. เส ริมการงาน

5. เสริมความแคล้วคลาดปลอดภัย

รู้แบบนี้แล้ว อย่ าลืมไปหามาบูชาหรือพกพากันดูนะคะ จะได้ชี วิตดี เสริมบ ารมี ร่ำรว ยทั้งเสน่ห์และทรั พย์

แคล้วคล าดปล อดภั ย และไฉไลรอบด้านกันค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อย ากให้คิดว่าต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาเครื่องร างของขลัง

อย่ างเดียวนะคะ คุณต้องรักษาศีล หมั่นทำบุญทำทาน สร้ างกุศล ขยันตั้งใจทำม าหากิน และใช้ชี วิตอย่ างมีสติ

ไม่ประม าทด้วยค่ะ ไม่งั้นพกเค รื่องร างของขลั งไปก็ไม่ได้ผลนะ โฮโรโซไ ซตี้ขอให้ทุกคนมีแต่คว ามสุข

เจ ริญรุ่งเรือง เฮงๆ กันถ้วนหน้าค่ะ

ขอบคุณข้อมูล sanook