10วิธีทำบุญสะเด าะเคร า ห์ ปัดเป่าสิ่ งไ ม่ดี

10 วิ ธีทำบุญสะเดาะเครา ะห์ ปัดเป่าสิ่งไ ม่ดี

การทำบุญสะเดาะเ คราะห์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เมื่อใครหล ายๆ คนมีความรู้สึกไม่สบ ายใจ มีเรื่องทุ กข์ใ จ

หรือรู้สึกว่าทำอะไรก็ติ ดขัด ซึ่งการทำบุญก็อาจจะช่วยให้เรารู้สึกเกิ ดความสบ ายใจมากขึ้น มาดูกันว่ามีวิธีใดบ้ าง

1 นั่งสมาธิ

เป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มทำได้เองเลย ซึ่งการนั่งสมาธิก็จะช่วยให้จิตใจเ กิดความสงบสุข

ได้อยู่กับตัวเอง ลดอารมณ์ หรือความคิดแง่ลบ

2 รักษาศีล 5

ว่ากันว่าการรักษาศีล เป็นบ่อเกิ ดของความดีงาม หากเราปฏิบัติได้ก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเองทั้งสิ้ น

3 ทำบุญปล่อยสัตว์

อาจจะเป็นการไถ่ชี วิตโ ค กระ บือ หรือหากเรามีกำลังทรั พย์ไม่มากพ อ ก็อาจจะเป็นการบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนก็ได้เช่ นกัน

4 ทำทานแก่คนย ากไร้

เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติ ด มีความไม่โลภ ผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่น

5 บริจาคค่าน้ำ ค่าไ ฟ

อาจจะเป็นการบริจ าคให้กับมูลนิธิต่ างๆ ที่ขาดแคลนทรั พย์

6 ขอขมากร รม

และอโหสิกรร มให้ผู้อื่นด้วย ปล่อยวางเพื่อให้จิตใจเราสงบ และไม่ยึดติ ดกับเรื่องที่ผ่ านมา

7 ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

เชื่ อว่าอานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชี วิตหมดเค ราะห์หมดโศ ก

8 ทำบุญโ ลงศ พ ซื้อโ ลงศ พ

บริจาคให้แก่ศ พอนาถาไร้ญาติ ซึ่งในสถ านก ารณ์การ แ พร่ ระ บ า ดของ CV อาจจะใช้

วิธีทำบุญบริจ าคโลงศ พออนไลน์ต ามช่องทางต่ างๆ ก็ได้เช่ นกัน

9 ถวายน้ำมันตะเกียง

ช่วยเติ มแสงสว่างในชี วิตดั่งแสงของตะเกียง

10 พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

จะจัดพิมพ์เอง หรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูล :กรมส่งเส ริมวัฒนธรรม