3เกิ ดได้โช คให ญ่สมใจ

จะได้พบเรื่องดี จะมีโช คสมใจในปี64-65 คนเกิ ด 3 วันนี้

คนที่เกิ ด วันพฤหัสบดี

วันนี้จะเป็นคนที่มีมนุ ษย์สัมพั นธ์ดีสุดๆ เจรจาต่อรองเก่งวาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ

เหม าะที่จะทำเกี่ยวกับการค้ าข ายทำธุ รกิ จฉลาด แต่ความจำไม่ดีเอาเสียเลย ลืมอะไรง่ายดายม าก

ความรู้เยอะ อ่ านใ จคนเก่งม าก แต่เก็ บ เ งิ น ไม่ค่อยอยู่เพร าะ สิ่ ง เร้ ามันเยอะ

แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด วงดีรับท รั พ ย์ของผู้ที่เกิ ดวันพฤหัสบดี ถ้าเก็ บ เ งิ น บ้ าง สะสมบ้ าง

ก็จะทำให้มีความมั่งคั่งเลยล่ะเป็นความ เชื อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ าณในการอ่ าน

หากอ่ านแล้วดีขอให้ท่านเก็ บด วงนี้ไว้ให้กับเพื่อนที่เกิ ด วันเดียวกับท่านได้อ่ าน

ขอให้ท่านสุขสมหวังดังปร ารถนาตลอดปีหน้าตลอดไป ส าธุบุ ญ

คนที่เกิ ด วันเสาร์

คน ด วงแข็งม ากแ ม้ว่าจะตกทุ กข์เพียงใด ชี วิ ตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบ ายๆ

เป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญห าม าได้ง่ายดาย มีคุณสม บั ติความเป็นผู้นำรักเกียรติ

มีความหนักแน่นไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรงม าขยันทำงาน มีความอดทน

ในช่วงนี้ก็จะได้รับเ งิ นก้อนโต จากความดีของคุณเอง ขอให้มีความสุขความเจริญม ากๆส า ธุ

คนที่เกิ ด วันอาทิตย์

เป็นคนที่วาสนาดีม าก ด วงก็ดีบุ ญเยอะ จึงทำให้ชี วิ ตสุขสบ าย ส่วนม ากก็จะทำงานแ บ บมียศมีตำแห น่ง

ทั้งนั้น ร่ำร วย ฐานะดีบริวารเยอะม ากม ายแต่ก็ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่

แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเอง ที่จะคอยปกป้องตัวคุณใน

ช่วงนี้เตรียมรับกับโช ค ดี มีเ งิ นท องเพิ่มขึ้นด้วย ด วงโดยรวมของท่านที่เกิ ดในวันอาทิตย์นี้

ขอบคุณข้อมูล kiddpan