คื นรถจบห นี้

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 นา ยเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกร รมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ปฏิบัติการสิ นเชื่ อร ายย่อย

ธนาค ารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO กล่าวว่า ภายหลังจากที่ธนาค ารได้จัดตั้งโครงการพิเศษคืนรถจบห นี้

เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มลู กค้ า เช่าซื้อและลู กค้ าจำนำทะ เบี ยนรถยนต์ของทิสโก้ ที่ได้รับผ ลกระท บจาก CV

จนไม่สาม ารถผ่อนชำระค่ างวดต่อไปได้ให้มีทางเลือกในการคืนรถนั้น

ผลโดยรวมของโครงการถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจม าก โดย ณ สิ้ นเดือน ส.ค. 64

มีลู กค้ าสนใจลงทะ เบี ยนเข้าร่วมโครงการแล้วประม าณ 2,400 ร าย

หลังจากที่ธนาค ารได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ คืนรถจบห นี้ ไปเมื่อต้นเดือน ก.ค. 64 มีลู กค้ าสนใจ

ทยอยลงทะ เบี ยนเข้าร่วมโครงการม าอย่ างต่อเนื่อง โดยธนาค ารอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือ และที่ผ่ านม า

ก็มีลู กค้ าจำนวนไม่น้อยที่สาม ารถปิดบัญชีไปได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยเข้าร่วมม าตรการผ่อนผันและ

พักชำระห นี้ม าแล้ว แต่เมื่อจบโปรแกรมก็ยังไม่สาม ารถผ่อนชำระต่อได้ จึงกังวลใจต่อห นี้ที่ผ่อนไม่หมดและไม่อย าก

มีภาระอีกต่อไป และต้องการรักษาประวั ติทางการเงิ นที่ดีไว้จึงตัดสิ นใจเข้าร่วมโครงการนี้

เพื่อในอนาคตจะยังสาม ารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบได้

อย่ างไรก็ดี ขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนก่อนที่โครงการจะสิ้ นสุดลง ยังมีกลุ่มลู กค้ าบางส่วนที่ได้รับ

ผลกระท บรุนแร งจนผ่อนชำระค่ างวดไม่ไหว แต่ยังคงลังเลและกังวลใจอยู่ ธนาค ารจึงขอเชิญชวนให้ลู กค้ า

กลุ่มนี้เข้าม าดำเนินการลงทะ เบี ยนจองสิทธิ์ไว้ ก่อนที่โครงการจะถึงกำหนดสิ้ นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 64 นี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า โครงการนี้ธนาค ารจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยการยกห นี้ให้จริง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และขอย้ำว่า

ธนาค ารจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่ าเสี ยห ายเพิ่มเติม ไม่คิดค่ าธรรมเนียม พร้อมระบุสถานะเป็นลู กค้ า ปิดบัญชี

นั่นหม ายความว่า ลู กค้ าจะไม่เ สียประ วัติทางการเ งิน และไม่มีห นี้หลังจากคืนรถ

ทำให้ในอนาคตหากลู กค้ ามีความจำเป็นทางการเ งินก็มีโอกาสกลับม าขอสิ นเชื่ อใหม่ได้อีก นั่นคือ

วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งใจเข้าไปช่วยแก้ปัญ หาให้ลู กค้ าได้อย่ างเบ็ดเสร็จ

ถือว่าเป็นผลดีกับลู กค้ าม ากกว่าการปล่อยให้รถถูกยึด

ขอบคุณ ไทยรั ฐ