เตรี ยมพร้อมบั ตรคนจน

เมื่อวันที่ 8 กันย ายน 2564 น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนา ยกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน

กล่ าวว่าจากสถ านการณ์ CV ที่มีผู้ ป่ ว ย ลดลงต่อเนื่อง

ในขณะนี้ทีมเศรษ ฐกิจของรั ฐบ าลกำลังประเมินสถ านการณ์ในเดือนกันย ายนนี้อย่ างใกล้ชิด

หากจำนวนผู้ติดยังทรงตัวและไม่มี ค ลั ส เตอร์ ใหม่ๆที่มีผู้ติ ดจำนวนมากเพิ่มอีก

ก็ถึงเวล าที่จะเริ่มกระตุ้นเศรษ ฐกิจซึ่งจะเริ่มในเดือนตุล าค มเป็นต้นไป

นา ยสุพัฒนพงษ์กล่ าวว่า สำหรับมาตรการที่จะใช้มีทั้งนโยบ ายที่เป็นนโยบ ายให ม่ และนโยบ ายเดิม

โดยนโยบ ายเดิมเช่ นโครงการคนละครึ่ง หรือนโยบ ายกระตุ้นการท่องเที่ยว

ที่ยังมีอยู่และมีการขย ายระยะเวล าออกไปก็ยังเดินหน้าต่อตามนั้น ซึ่งหากดูสถ านการณ์ในขณะนี้เป็นไปด้วยดี

ประชาช นดูแลตัวเองดีก็คิดว่าถึงเวล าที่เร าจะกระตุ้นเศร ษฐกิจโดยจะเริ่มในเดือนตุล าค มนี้

นโยบ ายทุกอย่ างอยู่ในลิ้นชักอยู่แล้วรอเวล าที่เหมาะสมที่จะเอาขึ้นมาใช้ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าเศร ษฐกิจในปีนี้จะยังขย ายตัวได้หรือไม่ นา ยสุพัฒนพงษ์กล่ าวว่าประเมินแล้วน่าจะยังขย ายตัวได้

ยังมีบ างส่วนของเศรษ ฐกิจที่เติบโตได้อยู่ เมื่อถามว่ามีข้อเสนอจากภาคเอกช นและธนาค ารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ให้กู้เงิ นเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศร ษฐกิจ นา ยสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เ งินในขณะนี้

เพราะเงิ นกู้ที่มีอยู่ยังเหลืออีกกว่า 4 แสนล้ านบ าท

ขณะที่น ายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนา ยกรั ฐมนตรี กล่ วว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นา ยกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหมมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 กันย ายน

ให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ และโครงการคนละครึ่ ง

โดยให้เสนอโครงการอื่น ๆ เข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณาและเห็นชอบ

เพื่อให้ประชาช นได้ประโยช น์โดยตรงมากที่สุด โดยพิจารณาทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม

ท่านนา ยกรั ฐมนตรีสั่งการให้นา ยอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลังให้ไปทบทวนดูว่า

อาจจะมีอะไรให้เพิ่มเติมได้หรือไม่ ที่เป็นประโยช น์กับประชาช น เช่ น สิท ธิประโยช น์อย่ างอื่น

ท่านนา ยกฯ ย้ำว่า บ างคนยังตกหล่นเยอะมาก โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ท่านนา ยกฯจึงให้ไปทบทวนและเร่งดำเนินการ โดยให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาในร ายละเอียด

ซึ่งประชาช นต้องได้ประโยช น์มากกว่าเดิม

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ผ่ านมากระทรวงการคลังมีนโยบ ายลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

โดยมีเกณฑ์พิจารณาร ายได้เป็นร ายครัวเรือน ประกอบด้วย สามี ภรรย า และบุตร

รวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน 1-1.2 แสนบ าทต่อปี จากเดิมที่พิจารณาเป็นร ายบุคคล

โดยจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในส่วนวงเงิ นค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สิ นค้ าเพื่อการศึกษา

จากร้ านธงฟ้าประชารั ฐ อีกคนละ 200 บ าทต่อเดือน เป็น 400-500 บ าทต่อเดือน

อย่ างไรก็ตามจากการปรับครม.และเปลี่ยนตัวผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรมว.คลัง จากสาเห ตุนา ยปรีดี ดาวฉาย

รมว.คลังในขณะนั้นล าออก โดยให้เห ตุผลเพร าะปั ญ หาสุขภาพ ทำให้การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในวันที่ 26 กันย ายน 2563 ต้องเลื่อนออกไป เป็นปล ายปี 2564 หรือ ต้นปี 2565

และหลังจากนั้นก็เลื่อนการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่เรื่อยมา

โดยให้เห ตุผลว่า ติดปัญ หาจากการแพ ร่ระบ าดของCV หล ายระลอกที่ผ่ านมา

(ระลอกที่ 1 เมษายน 63 – ระลอกที่ 4 เมษายน 64)

และต้องการนำงบประมาณไปกระตุ้นเศ รษฐกิจโครงการอื่นก่อน เช่ น โครงการคนละครึ่ ง

ขอบคุณข้อมูล mumkhao