พายุโซนร้ อน โกนเซิน ถล่มยับ

วันนี้ 9 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่ านมา ส่งผลให้ช่วงเที่ยงวันนี้

เกิ ดน้ำป่าไหลหล ากเข้าท่วมใน 3 อำเภอ ของ จ.ตรัง ได้แก่ อ.สิเกา อ.กันตัง และ อ.ปะเหลียน

โดยในส่วน อ.ปะเหลียน นา ยเอกชัย สุนทร นา ยอำเภอปะเหลียน จ.ตรัง พร้อมด้วย พ.ต.อ.พูนศักดิ์ เซ็งแซ่

ผกก.สภ.ปะเหลียน นา ยเพียร วัตมี รองนา ยก อบต.ลิพัง นา ยสมบัติ น้อยกูด กำนัน ต.ลิพัง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่ หมู่ 5 บ้านท่าเขา หมู่ 6 บ้านหินจอก หมู่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน และ หมู่ 3

บ้านท่าคลอง รวม 4 หมู่บ้าน ใน ต.ลิพัง หลังจากได้เกิ ดน้ำป่าไหลหล ากลงมาจากภูเขาน้ำเ ต้ า ไหล

เข้าสู่ลำคลองแร่ คลองลำประดุง และคลองทุ่งปาหนัน เมื่อช่วงกล างดึกที่ผ่ านมา

ทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชานช น ทั้ง 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 80 ครัวเรือน ระดั บน้ำสูงประมาณ 1.50 เมตร

ถึง 1 เมตร ทำให้สัตว์เลี้ยง เช่ นปล า ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้

ไหลไปตามกระแสน้ำได้รับความเสี ยหายเบื้องต้นจำนวน 5 บ่อ สัตว์เลี้ยง เป็น ไก่ ไหลไปตามกระแสน้ำเช่ นเดียวกัน

และน้ำยังคงเข้าท่วมสวนย างพาร า สวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนชาวบ้านต่างขนย้ ายของและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูง

นา ยเอกชัย สุนทร นา ยอำเภอปะเหลียน กล่ าวว่า พื้นที่ดังกล่ าวท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี

แต่สำหรับหมู่ 5 ท่วมสูงในรอบกว่า 20 ปี การแก้ปัญหาหลังจากนี้ คงต้องขย ายและยกสะพานในพื้นที่ให้สูงขึ้น

ซึ่งทาง อบต.ลิพังได้จัดตั้งงบประมาณไว้แล้ว การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ลงมาสำรวจความเสี ยหายของพี่น้องประชาช น

เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือต่อไป ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นยังคงเฝ้าระวังอยู่ คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำก็คงลดลงไปได้เร็ว

ทางอำเภอได้เตรียมแผนรองรับและเฝ้าติดตามสถ านการณ์อย่ างต่อเนื่อง

ด้าน นา ยเหลี่ยม คงจันทร์ อายุ 70 ปี เจ้าของบ่อปล าที่ได้รับความเดือดร้อน กล่ าวว่า บ่อปล าที่

เลี้ยงไว้จำนวน 5 บ่อ มีปล าอยู่ทั้งหมดประมาณ 4,000 ตัว เช่ น ปล านิล ปล าตะเพียน ปล าดุก

เกือบจะทุกพันธุ์ปล า ซึ่งได้กำหนดที่จะจับขายแล้ว แต่ดันมาเจอน้ำหล ากเข้าท่วมเสี ยก่อน

ซึ่งท่วมสูงกว่าขอบบ่อไปกว่า 70 ซม. น้ำมาเร็วมาโดยที่ตนคาดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคงจะท่วมทั้งหมด

แต่ไม่ส ามารถจับหรือเคลื่อนย้ ายได้ทัน ตนเองมาอยู่ในพื้นที่นี้กว่า 20 ปีแล้วน้ำเคยท่วมมาประมาณ 2 ครั้ง

แต่ครั้งนี้หนักกว่าที่ผ่ านมา มูลค่าปล าที่ได้หายไปกับน้ำเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท

สำหรับพื้นที่ อ.สิเกา จ.ตรัง น้ำป่าจากภูเขาสว่าง ต.นาเมืองเพชร ไหลหล ากเข้าท่วมถนนส ายตรัง-สิเกา

ที่บ้านไร่ออก หมู่ที่ 7 ต.นาเมืองเพชร และไหลท่วมบ้านเรือนของประชาช นใน 3 หมู่บ้าน

คือหมู่ที่ 3 , 4, และ 5 ต.นาเมืองเพชร กว่า 20 หลังคาเรือน

โดยที่หมู่ที่ 5 ต.นาเมืองเพชร ระดั บน้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตรถึง 1.50 เมตร และยังทำให้ปริมาณน้ำที่น้ำตกอ่างทอง

ต.นาเมืองเพชร ไหลหล ากท่วมล านท่องเที่ยวเป็นบริเว ณกว้าง จนต้องงดให้บริการเที่ยวน้ำตกอ่างทองชั่วคร าว

ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี 2564 ที่มีน้ำท่วมซ้ำซา กหล ายหมู่บ้านในตำบลนาเมืองเพชร ส่วน อ.กันตัง

น้ำได้หล ากเข้าท่วมหมู่ 2 บ้านนาใต้ ต.โคกย าง อ.กันตัง จ.ตรัง

ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประช นอย่ างเร่งด่วน

ล่ าสุด ป้องกันและบรรเทาส าธ ารณภั ย ได้รับแจ้งว่า จ.ตรัง มีน้ำท่วมขังแล้วรวม 3 อำเภอ คือ อ.สิเกา อ.ปะเหลียน

และ อ.กันตัง รวมกว่า 100 หลังคาเรือน โดยสั่งมิสเตอร์เตือนภั ยเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำ

ติดที่ล าดเชิงเขาและหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมซ้ำซา กต่อไปอีก 2-3 วันนี้

เนื่องจากระดั บน้ำในลำคลองส าขาหล ายส าย เพิ่มระดั บสูงขึ้น ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุน และหากมีฝนตกลงมาเพิ่ม

สถ านการณ์น้ำท่วมก็จะขย ายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ข่าวคืบหน้าจะร ายงานให้ทร าบต่อไป

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกพื้นที่ ที่ประสบภั ยน้ำท่วม กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะ

ข้อมูล siamstreet.