อุตุเตื อนหนักกว่ าปี54

กรมอุตุนิยมวิทย าออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนกำลังแร ง โกนเซิน ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 เมื่อเวลา 11.00 น.

วันที่ 10 ก.ย. 2564 ระบุตำแหน่งปัจจุบันของพายุโกนเซินอยู่บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.5 องศาตะวันออก

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค าดมีความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประม าณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ค าดว่าจะทวีกำลังแร งขึ้น และเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลเวียดนาม ช่วง 13 ก.ย.

แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยโดยตรง แต่ก็ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องที่ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 7 – 13 ก.ย. 2564

รศ.ดร.เสรี ศุภร าทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแป ลงสภ าพภูมิอาการและภัยพิบัติ ม.รังสิต เผยกับ workpointTODAY ว่า

นอกจากพ ายุโกนเซินที่กระทบต่อสภ าพอากาศในประเทศไท ยที่ทำให้มีฝนตกหนั กต่อเนื่องแล้ว

ยังมีปัจจัยอื่นคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ในช่วง 1-2 เดือนนี้ มีฝนตกหนักหล ายพื้นที่

โดยตลอดช่วงสัปดาห์นี้ให้เฝ้าระวัง พร้อมกับเตรียมรับมือโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากมีข้อมูลเรื่องอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหล ายแห่งที่ปริม าณน้ำเต็ม ซึ่งเสี่ ยงเกิ ดกรณีเขื่อนแตกได้

เนื่องจากในช่วงเดือน ก.ย. และ ต.ค. ฝนตกหนักทำให้มีโอกาสเกิ ดน้ำท่วมแบบปี 2553 คือท่วมในพื้นที่ภาคกลาง

อย่ าง จ.พระนครศรีอยุธย า ในระดับสูง ส่วนกรุงเทพฯ ชั้นในจะท่วมแบบแบบปี 2554 ก็มีโอกาสเกิ ดเช่ นกันแต่น้อยกว่า 10%

แต่ก็ไม่ควรประม าทเด็ดขาด ที่สำคัญ กทม.ต้องเตรียมรับมือในการระบ ายน้ำด้วย

เพร าะจะเกิ ดน้ำท่วมขังรอการระบ ายอย่ างแน่นอน


รศ.ดร.เสรี กล่าวถึงข้อเสนอที่สำคัญในสถ านการณ์มีการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV ว่าหากเกิ ดกรณีน้ำ ท่ ว ม

จะต้องมีการอพยพประชาช นออกจากพื้นที่ จึงค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องกำลังเจ้าหน้าที่อาสาที่จะเข้าไปช่วย

เพร าะเสี่ ยงต่อการแ พ ร่กร ะจ าย เ ชื้ อ

ข้อมูล siamtopic.