มาแล้ววันโอนเงิ นผู้ประกันตนทุกม าตร ารอบ2

สำหรับการโอนเงิ นเยี ยวย าผู้ได้รับผ ลกระท บจาก CV ผู้ประกันตน ม.33,ม.39,ม.40

หล ายคนยังไม่ได้รับการโอนเงิ นเช้าบัญชี ซึ่งจะมีการโอนเงิ นให้ในรอบเก็บ ตกทุกสัปดาห์

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังค ม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กำหนดการโอนเงิ นให้แก่ผู้ประกันตน ล่ าสุดทยอยโอนตามเลขบัตรประชาช น โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก

1. ผู้ประกันตนม าตร า 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม. กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อก ดาวน์ 2 เดือน

จะได้รับเยี ยวย า รอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท เงิ น เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

2.น ายจ้างม าตร า 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ที่ ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อก ดาวน์ 2 เดือน

คือ จะได้รับเงิ นเยี ยวย านา ยจ้าง ตามจำนวนลู กจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน

หรือสูงสุด 600,000 บาท เงิ นเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

3. ผู้ประกันตนม าตร า 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยี ยวย ารอบ 2

อีกคนละ 5,000 บาท เงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564

4. ผู้ประกันตนม าตร า 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเยี ยวย ารอบ 2

อีกคนละ 5,000 บาท เงิ นเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20-30 ก.ย. 64

5.ผู้ประกันตนม าตร า 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่สมั ครขึ้นทะ เบี ยนสมบูรณ์

ระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 2564 จำนวน 2.6 ล้ านร าย

ขณะนี้สำนักงานประกันสังค ม ประมวลผล เปิ ดตรวจสอบสิทธิเยี ยว ย าม าตร า 40 แล้ว

ประม าณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประม าณจากกระทรวงการคลัง

จากนั้น ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย. 2564 จะเริ่มโอนเงิ นแก่ผู้ประกันตนม าตร า 40 ที่ได้รับสิทธิ

โดยวันโอนที่แน่นอนจะกำหนดอีกครั้ง แต่อยู่ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้

โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงิ นรอบเดียว 5,000 บาท ส่วน 3 จังหวัดที่ได้ 2 เดือนให้รอโอนอีกรอบในเดือนถัดไป

อย่ างไรก็ตาม ส าม ารถเช็ กวันที่จะโอนเงิ นเยี ยวย ารอบ2 ผู้ประกันตน-นา ย จ้าง ม33 ม.39 ม.40 อัพเดทล่ าสุดได้เลยจ้า

ขอบคุณ แจ้งข่าวประกันสังค ม