แย่แล้วพ ายุแร งขึ้นเตื อน 37จังหวัดเฝ้าระ วัง

ประกาศจาก กรมอุตุฯ ระบุว่า เมื่อเวล า 10.00 น. ของวันนี้ พายุโซนร้อน กำลังแร ง โกนเซิน

บริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง มีศูนย์กล างอยู่ห่างประม าณ 185 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง

ประเทศเวียดนาม หรืออยู่ที่ละติจูด 15.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.9 องศาตะวันออก

มีความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประม าณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วย

ความเร็ทวประม าณ 13 กม./ชม. ค าดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเว ณเมืองดานัง ประเทศเวียดนามในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ย.2564)

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงตามลำดับ

ในขณะที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล างตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะเช่ นนี้จึงส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเ วณดังกล่ าว ระวังอัน ตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่ง

อาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้ พื้นที่ที่ค าดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

12 กันยายน 2564 บริเ วณที่มีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ

ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารค าม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

ภาคตะวันออก : จังหวัดระยอง จันทบุรี และตร าด

13 กันยายน 2564 บริเ วณที่มีฝนตกหนักบ างแห่ง

ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์ มหาสารค าม ชัยภูมิ ขอนแก่น นครร าชสีม า บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี

ภาคกล าง : จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตร าด

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแ รง

โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัด ระ วังโดยหลีกเลี่ ยงบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเว ณ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรี ยมรับมือกับสภาพ อากาศที่เปลี่ ยนไปค่ะ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ