เตื อน5สัญญ าณโทรศั พท์มือถืออ าจถูกแ ฮก

5 สัญญาณ โทรศัพท์มือถือ อาจถูก แฮกข้อมูล

บก.ปอท. แจ้งเตือนประชาช นที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เปิ ด 5 สัญญ าณเตือ น

โทรศัพท์มือถือสม าร์ทโฟน ของเราอ าจถูก แฮ กข้อมูล

1. โทรศัพท์มือถื อมีข้อมูลแป ลก ๆ ขึ้นมา เช่น หน้าจอเปลี่ ยนเป็นสีดำ ขึ้นตัวเลขแปลกๆ

เครื่องรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆ แบตเตอรี่หมดไวกว่าปกติ มีการส่งข้อมูลให้ผู้อื่นอั ตโน มัติ เป็นต้น

2. มี Pop-ups หรือ screensavers แปลก ๆ

– มักมีมัลแวร์ส่งผ่ านเว็บไซต์ โซเชี่ ยลมีเดีย ป๊อ ปอัพโฆษณา

– เมื่อคลิกแล้ว จะนำไปยังเว็ บไซต์ที่ฝังมัลแ วร์ที่ใช้หล อกให้กร อกข้อมูลส่ วนตัว และข้อมูลการเงิ น ของเจ้าของเครื่อง

– ห้ามกด Pop-ups ที่ผิ ดปกติ หรือไม่เกี่ยวข้อง ไม่เคยใช้งาน ไม่รู้จักม าก่อน

3. โท รศัพท์มีอาก ารของระบบเครื่ องช้าและเน็ ตหมดเร็ วผิ ดปกติ เว้นโทรศัพท์รุ่นเก่า ตกรุ่น

– หากทดส อบรีเซ็ ตเครื่องเป็นค่ าเดิมจากโรงง าน และยังมีอาก ารผิ ดปกติ มีความเสี่ ยงที่เครื่องจะถูกแฮ กได้

4. มีแอ ปพลิเคชั่ นแป ลก ๆ ติดตั้ งเองโดยไม่รู้ตัว ควรล บ หรือนำข้อมู ลนั้นออกจากเครื่ องทันที

5. มีเว็บการพ นัน เกมออ นไลน์ ส่งม ายัง sms หรือแช ร์ผ่ านอัลบั้มรูป

– ห้ ามกดรับ หรือยื นยัน หรือตกล ง

– ให้กดร ายงานว่าเป็นสแ ปม หรือข้อคว ามข ยะ ทันที

ข้อมูล siamtopic.c