บัตรคนจ นเตรี ยมกดเงิ น

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หลังมีข่าวออกมาว่าจะมีการลงทะ เบี ยนใหม่

แต่ก็ยังไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน ล่ าสุด เร ามาเช็คสิ ทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน

รอบเดือนกันย ายน ยังเห ลืออะไรให้ใช้ได้อีกบ้ าง วันที่ 15-18 และ 22 นี้

หลังจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จำนวน 13.6 ล้ านคน

ได้รับค่ าสิ นค้ าประจำเดือนสูงสุด 300 บ าท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200 บ าทไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กันย ายน ตามด้วย วันที่ 3 กันย ายน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 4.7 ล้ านคนได้รับเงิ น

เบี้ยยังชีพเรียบร้อยแล้ว สิท ธิที่ยังเห ลือในเดือนกันย ายน

ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนตก ยังส าม ารถใช้ได้ มีดังนี้

วันที่ 15 กันย ายน 2564

ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน ที่เติมเ งินเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสิ นค้ าและบริการ

ผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะ เบี ยนภาษีมูลค่ าเพิ่ม

โดยรั ฐจะคืนภาษี 5% ให้ผ่ านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้า

และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงิ นซื้อสิ นค้ า

จะได้รับเงิ นภาษี 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

ใช้จ่าย 100 บ าท คืนภาษี 5% จำนวน 5 บ าท

ใช้จ่าย 500 บ าท คืนภาษี5% จำนวน 25 บ าท

ใช้จ่าย 1,000 บ าท คืนภาษี 5% จำนวน 50 บ าท

วันที่ 18 กันย ายน 2564 ช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท โดยหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิท ธิ

กรณีที่ใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ ต้องเป็นผู้รับภาระค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปร าการ

ช่วยเห ลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท

การประปานครหลวง ช่วยบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรคนจนกว่า 13.9 ล้ านคน

หรือประมาณ 8 ล้ านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

-เป็นผู้มีสิ ทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิ ทธิ์ เท่านั้น)

-ใบแจ้งค่ าน้ำที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ ใบแจ้งค่ าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุล าค ม 2564 (รวมระยะเวล า 12 เดือน)

-มียอดเงิ นรวมภาษีมูลค่ าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้ นไม่เกิน 100 บ าท ต่อ 1 ทะ เบี ยนผู้ใช้น้ำ

ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บ าท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่ าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

-สิท ธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพัก หรือคอนโดมิเนียม

-ชำระค่ าน้ำตามปกติผ่ านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงิ นคืนผ่ าน

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐตามยอดชำระจริงในกล างเดือนถัดไป

วันที่ 22 กันย ายน 2564 เงิ นช่วยเห ลือพิเศษสำหรับผู้พิการ ที่ถือบัตรผู้พิการ 200 บ าท

โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาค ม ส าม ารถกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ได้ ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาค ารกรุงไทย

ขอบคุณ thebangkokinsight