6อย่ างไม่ควรทำตอนช าร์จแบ ตมือถือ

วันนี้เราจะขอพาทุกคน ม าดูเรื่องใกล้ตัวที่หล า ยคนอาจจะยังทำผิ ดๆอยู่ เพื่อความปลอ ดภั ยของตัวเองและของใช้

นั่นคือ การใช้มือถือ สำหรับใครที่ใช้มือถือแบตไม่เคยทน แน่นอนว่าคุณอาจจะกำลังใช้ผิ ด

วิ ธีอยู่ก็เป็นได้ ฉนั้นเราม าดูการใช้ที่ถูกต้องกันดีกว่า

โทรศัพท์มือถือล้วนได้เป็นปัจจัยสำหรับการใช้ชี วิตเลยก็ว่าได้ มีเอาไว้ในการติ ดต่อสื่อส า รพูดคุยงานคุยธุระ

ต่างๆ ส าม ารถใช้งาน อินเตอร์เน็ตในการค้นหาความรู้ การแชท การถ่ายรูป การฟังเพลงและ อื่นๆม ากม าย

ที่ทำได้ในโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องมีการเ สี ยบช า ร์ จ

ไฟเพื่อที่จะเติมแบตเตอรี่ให้เต็มให้ส าม ารถใช้งานได้ตลอ ดในทั้งวัน

การช า ร์ จแบตโทรศัพท์มือถืออันนั้นหล า ยคนก็ยังมีพฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำ ในขณะที่เราได้มีการเ สี ยบ

ส ายช า ร์ จมือถือ เพราะนั่นจะทำให้เกิ ดเป็นอัน ต รายต่อตนเองและต่อท รั พ ย์สิน มือถือของคุณได้ด้วย

6 พฤติก ร ร มเหล่านี้ที่ไม่ควรทำในขณะช า ร์ จมือถือ เราได้ทำการรวมมาให้กับทุกๆท่านได้ควรจะท ราบกัน

1 ไม่เล่น มือถือในขณะช า ร์ จแบต

หล า ยๆครั้งเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามือถือเกิ ดเป็นความร้อนและเ กิดเป็นไฟขึ้น มาในขณะที่เราทำการ

ช า ร์ จแบตอยู่ การเล่น มือถือในขณะที่กำลังช า ร์ จแบตไปด้วย การกระทำเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือ

แบตเตอรี่ของเราเกิ ดเป็นความร้อนสะสม แล้วเกิ ดเป็นไฟขึ้น มาได้

เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะช า ร์ จแบตเตอรี่ให้เสร็จก่อนแล้วทำการถอ ดปลั๊กนำมาใช้งานได้ต ามปกติ

ไม่ควรที่จะช า ร์ จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกับการเล่น ซึ่งนั่นจะเป็นส าเห ตุที่ทำให้เกิ ดเป็นกาแสไฟได้

2 ช า ร์ จแบตเตอรี่ได้ ไม่ต้องปิดมือถือ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทำให้การช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่เหมือนในสมัยก่อนที่จะต้อง

มีการปิดเครื่องในตอนช า ร์ จ แต่ในปัจจุบันนี้การช า ร์ จมือถือเราไม่ต้องปิดเครื่องมือถือ

ก็ส าม ารถที่จะช า ร์ จแบตเตอรี่ได้ต ามปกติ

3 ไม่ปล่อยให้มือถือแบตหมด

หล า ยๆคน มักจะเผลอลืมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนแบตเตอรี่หมดเหลือ 0 ทำให้เครื่องดั บ

ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่และต่อมือถือของคุณเลย จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

เราควรที่จะมีการช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือ เมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

แล้วทำการช า ร์ จแบตให้เต็มค่อยทำการถอ ดปลั๊กแล้วนำมาใช้งาน

4 เ สี ยบช า ร์ จให้ถูกต้อง

วิ ธีการเ สี ยบส ายช า ร์ จมือถือที่ถูกต้องต ามหลักนั่นคือ ให้เ สี ยบปลั๊กกับตัวเต้าเ สี ยบก่อน

แล้วค่อยทำการเ สี ยบส ายช า ร์ จเข้ากับมือถือ เพราะนอ กจากที่จะช่วยกระ ตุ้นกระแสไฟฟ้าแล้ว

ยังเป็นวิ ธีที่ถูกต้องช่วยถนอมส ายช า ร์ จได้ดี กว่าด้วย ให้มีการใช้งานได้อ ย่ างย าวนานขึ้น

5 ไม่ใช้ที่ช า ร์ จของไม่ดี

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับส ายช า ร์ จมือถือที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆต ามท้องตล าด

ในปัจจุบันต่างก็ได้มีการผลิตออ กมาเป็นจำนวน มากและมีร า ค าที่ถูก เพื่อเป็นการดึ งดูดให้ลู กค้าได้เข้า

ไปเลือ กซื้ อ แต่สำหรับส ายช า ร์ จที่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมี ประสิ ทธิภาพที่ต่ำ

เมื่อเรานำไปใช้งานกับโทรศัพท์ของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราพังเอาได้ง่ายๆ

6 เลือ กแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง

เช่นเดียวกับการเลือ กซื้ อที่ช า ร์ จแบต การใช้งานเบอร์โทรนั้นแบตเตอรี่จะเป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพต ามอายุการใช้งาน หากเราจะต้องเปลี่ยนเราควรเลือ กซื้ อแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้ อ ย่ าไปคิดเพียงว่ามีร า ค าที่ถูก โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้

ในทุกวัน เราจำเป็นที่จะต้องเลือ กของที่ดีและมีความปลอ ด ภั ยกับตัวเรา

ที่มา postsod