คำสอนจ ากแ ม่อย ากให้ลู กมีชี วิตที่ดี

แ ม่นั้นคือผู้ให้กำเนิ ด ซึ่งความหวังของแ ม่ก็ไม่มีอะไรมากเกินไปกว่าอย ากเห็นลู กๆมีชี วิตที่ดี วันนี้เร าจึงมีข้ อ

คิดคำสอนดีๆจากแ ม่มาฝากกัน ซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วัยเ ด็ กจนถึงมีครอบครัว จะมีอะไรบ้ างเร าไปดูกันเลย

ลู กเอ๋ย เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร าค าไม่ได้บอ กระดับสังคม

ผิ ดพล าดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดา รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิ ง

จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเพร าะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชี วิตไม่มีธนาค าร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชี วิตของตัวเอง 100 เปอร์เซน ผู้นำที่ดีที่สุดในชี วิต

ที่ลู กจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลู กเอง ลู กเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลู กมุ่งมั่นจะเป็น

จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก

สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร าค าแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลู กจะหาซื้อได้ ลู กไม่ใช่ดาร าหน้ากล้อง

ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม

จงมองตัวเองด้วยความรัก ลู กสวยในแบบของตัวเอง อย่ าให้คำจำกั ดความใด

กำหนดศักยภาพของลู ก อาชีพของลู ก โลกทัศน์ของลู ก และอนาคตของลู ก

คู่ชี วิต เลือ กให้ดี มีลู ก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน

ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเร าเอง ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชี วิตของหญิ งใดได้ ลู ก

ต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เร าควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเร าได้

หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลู ก ด้วยความเบิกบ านใจ

ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลู ก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลู ก จะเป็นคนดี ลู กต้องแยกให้ออ ก และปกป้องตัวเองให้ดี

งานบ้ านไม่ใช่งานของผู้หญิ งแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงาน ของ บ้ าน ที่ทุกคนที่รักกัน

ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบ าซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

อย่ าหูเบ า หลงเชื่ อสิ่งใดง่ายดาย จงฉล าดตริตรอง เพร าะสิ่งที่ลู กรับ จะค่อยๆหล่อหลอมลู ก

ให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร าค าถูกและแพง จงตีค่ ามันให้ถูก และเลือ กซื้อมันให้ดี

เวล ามีค่ านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้ างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

ลู กไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน

แต่หากลู กรักแ ม้กระทั่งคนที่ไม่รักลู กได้ ชี วิตลู กจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

และสุดท้าย จงจำไว้ว่า แ ม่รักลู ก และจะรักลู กตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้

ไม่ว่ากาลเวล าจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลู กเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา sasipenicon yindeeyindee