เตื อน 7จังหวั ดฝนต กแน่หนั กด้วย

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนฉบับสุดท้าย พายุดีเปรสชัน โกนเซิน

วันที่ 13 กันย ายน 2564 นา ยณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย า

ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฉบับที่ 16 เรื่อง พายุดีเปรสชัน โกนเซิน

ประกาศฉบับดังกล่ าวระบุว่า เมื่อเวล า 07.00 น. ของวันนี้ (13 ก.ย. 64) พายุดีเปรสชัน โกนเซิน

บริเว ณชายฝั่งของเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งแล้ว

ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่ านบริเว ณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด

ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก

สะสมซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเว ณ

ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไป จนถึงวันที่ 14 กันย ายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันย ายน พ.ศ. 2564 เวล า 11.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทย าจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

สำหรับพย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 12.00 วันนี้ ถึง 12.00 วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเชียงร าย น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย และต าก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุบลร าชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และยโสธร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี

และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี จันทบุรี

และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดสงขล า ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเ ร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต าม ขอให้ประชาช นติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแป ลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ