5ต้นไม้มงคลปลู กไว้ในบ้ านเส ริมโช คล าภบ ารมี

5ต้นไม้มงคลปลู กไว้ในบ้ านเส ริมโช คล าภบ ารมี

ต้นเฟิร์นข้ าหลวง

เป็นต้นไม้ที่เหม าะม ากๆ กับอากาศของประเทศไทยที่มีอากาศร้อนซะส่วนใหญ่

จึงเป็นที่นิยมที่จำม าปลู กในบ้ านหรือสวน ในส่วนของเรื่องความหม ายนั้น

เชื่ อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยเส ริมความภู มิฐาน และเกียรติยศให้กับผู้คนในครอบครัว

ร วมทั้งยังมีความหม ายที่ดีในเรื่องของการงานอีกด้วย

ต้นวาสนา

เป็นไม้พุ่มขนาดกล าง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ใบมีความเรียว และปล ายใบมีลักษณะแหลม

ในส่วนของความหม ายนั้น ต้นวาสนา ก็เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลที่นิยมปลู กกัน

เชื่ อว่าจะช่วยส่งเสริ มโช คล าภ มีความเจริ ญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

ต้นจำปา

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี เมื่อดอกเริ่มบ านก็จะมีกลิ่นหอม

เ ชื่อว่าเมื่อปลู กต้นจำปาไว้ในบ้ านก็จะช่วยนำโช ค เสริมความสิริมงคลให้กับคนในครอบครัว

ต้นโป๊ยเซียน

ลักษณะของต้นโป๊ยเซียนคือต ามลำต้นจะมีหนามแหลม ออกดอกเป็นกลุ่มสวยงามหล ากสีสัน

ทั้ง สีแดง สีชมพู สีข าว สีเหลือง โดยความเชื่ อเกี่ยวกับไม้มงคลช นิดนี้หากมีไว้ในบ้ าน

ก็จะนำโช คล าภม าให้ผู้ที่อยู่อาศัย

ต้นกล้วย

เป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ มีประโยช น์ในหล ายส่วน ทั้งออกผล และ ปลี

ที่ก็ส าม ารถนำม าทำอาหารได้ ร วมไปถึงใบก็ส าม ารถรำม าใช้ประโยช น์ได้เช่ นกัน

ในส่วนของความหม ายนั้น เชื่ อว่าหากปลู กต้นกล้วยไว้ทางทิศตะวันออกของบ้ านก็จะช่วยให้การงานร าบรื่น

ข้อมูลจากsanook