10วิธีสร้ างตัว ให้มีเงิ นใช้ตลอด

1.‘ขยั นขันแ ข็ง และพย าย ามหาร ายได้เพื่อกระจ ายความ เ สี่ ย ง’

โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง พนักงานออ ฟิศ ที่ทำงานประจำซึ่งมีความ เ สี่ ย ง จากการถูก ป ลดจากงาน

อย่ างไม่ทันได้ตั้งตัว เร าจึงต้องมองหาร ายได้เ สริม เพื่อร องรับความ เ สี่ ย ง ทางการเงิ นด้วย

2.‘เก็ บวันนี้ มีวันหน้า ออ มก่อน ร วยก่อน’

วิธีนี้ใช้ได้เสม อนะครับ ไม่ว่าจะยุคสมั ยไหน และไม่ว่าจะคนป กติหรือมหาเศ รษฐี เพร าะการออม

เป็นร ากฐ าน ที่สำคัญ ของอนา คต เคล็ ดลับง่ ายๆ คือแ บ่งเงิ นออมก่อนที่จะใช้ครับ รับร องไม่จน

3.‘พอเ พียง พอกินพ อใช้ อย่ าหน้าใ หญ่ ใช้เกิ นตัว’

จริงอยู่นะครับว่าหาเ งินได้ม าก ก็ใช้ได้มากแต่ต้องอย่ าลื มนะครับ ว่าควา มพอดี หรือพอเ พียง

จะทำให้เร าไม่ทุ กข์ย ากในย าม ที่เกิ ดปั ญห ายิ่ งถ้าหาน้อย ใช้ม ากแล้วด้วยชีวิตนี้ลำบ ากแน่ ครับ

4.‘ออ มไว้ ก่อนใช้ลงทุ น ’

ทุกวันนี้หลายคน คงทร าบดีนะครับว่า ด อ ก เบี้ยเงินฝากบ้ านเร า เรียดต่ำติ ดดินแต่ไม่ได้หม ายความ

ว่าการฝ ากเงินธนาค ารไม่ดีนะครับ แต่เมื่อเก็บเงิ นไป สักระยะให้เปลี่ ยนเป็นการลงทุ น บ้าง

เพื่อกระจ ายความ เ สี่ ย ง และผลตอบแทน

5.‘รับ ใช้ จ่าย รู้’

วิธีนี้มีประโยช นื์ อย่ างมากครับ สำหรับใค รที่ชอบมีคำถามว่า ‘เงิ นเร าห ายไปไ หน?’

หรือ ‘เร าใช้อะไรไปบ้ าง’การทำบั ญชีร ายรับร ายจ่ าย คือคำต อบครับ เพร าะทำให้เร ารู้

การเค ลื่อนไหวของเ งิน และป้ องกันเ งินรั่ วไหลอีกด้วย

6.‘ไม่มีปั ญญา มีหรือจะป้ องทรั พย์ได้’

ความมั่ งคั่ง ความร่ำร วยเป็น สิ่งที่ไม่จีรังยั่ งยืนนะครับ แต่ อ า วุ ธ ที่สำคั ญที่สุด

ในการรักษ า ความมั่ งคั่ง หรือความเป็นอยู่ที่ดีคือ ‘ปั ญญา’ ครับ

ดังนั้นจึงต้องห มั่นหาความรู้และ ติ ด ต า ม สถ านการณ์อยู่ตลอด

7.‘ความไม่มีห นี้ เป็นล าภอันประเส ริฐ’

ไม่ว่าจะ เป็นห นี้ในระบบ นอกระบบ บัต ร เ ค ร ดิ ต และอื่นๆ เลี่ ยงได้ก็ควรเลี่ ยงครับ

แต่หากมีโครงการ ที่ต้องใช้เ งินก้อนให ญ่ เช่ น ซื้ อบ้าน หรือซื้ อ รถ เรา ควรว างแผน

การออมเ งินล่วงหน้า และใช้เงิ นออมเป็นหลัก

8.‘ใช้ชีวิ ตวันนี้ แต่อย่ าลื มอน าคต’

วันนี้ที่เร ายังสามารถ สร้ างร ายได้ เร าควรเตรี ยมว างแผนการเงิ นไว้สำหรับอน าคต เช่ น การวางแ ผนเกษี ยณ

การศึ กษาให้ลู ก เตรีย มพร้อมสำหรับกรณี ฉุ ก เฉิ น ด้วยการซื้ อกรมธ รรม์ประกันทรั พย์สิน ประกันชี วิต

9.‘คบคนเช่ นไร เป็นคนเช่ นนั้น’

การใช้ชี วิตอยู่กับ กลุ่มเพื่อนเจ้าสำร าญ วันๆ ชวนกันแต่ไปเที่ ยวสังสร รค์ สุดท้ายเร าก็หลงติดไปด้วย

แต่หากค บเพื่ อนกลุ่มนักลงทุ น วันๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออม การลงทุ น เร าก็จะติ ดวิธีคิ ดให ม่ด้านการเงิ นไปด้วย

10.‘ร่ างก ายสำคั ญที่สุด’

อย่ าวิ่ งหาเงิ นจนลืมตัวเ องนะครับ เพร าะมันไม่มีประโยช น์อะไรเลยที่มีเ งินมากมาย

แต่สุดท้ าย ไม่ได้ใช้ควา มสุขจากมัน รักษ า ตัวตอนแ ก่จนหมดเพร าะฉะนั้นหันหลังให้เงิ นบ้ าง

แล้วหั วมาดูแลสุขภ าพกาย สุขภ าพใจกัน

ขอขอ บคุณ n e w s.m t h a i