ข่าวด่ วนคนละค รึ่งเฟ ส 3 โอนเงิ นวันไ หน

คนละค รึ่งเฟ ส 3 โอนเงิ นรอบ 2 เริ่มวันไหน

เมื่อวันที่ 12 กันย ายน น ายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยถึงมาต รการเยี ยวย า

และการฟื้นฟูเศร ษฐกิจในประเทศ ทั้งโครงการคนละค รึ่ง เฟส 3 เพิ่มกำลังซื้อในบั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ โค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้

และโค รงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลื อเป็นพิเศ ษนั้น หลังจากผู้ประกอบการเริ่มทยอย

เปิ ดกิจการร้ านอาหาร รวมถึงร้ านค้ าต่างๆ ตามเงื่ อนไข COVID-Free Setting ทำให้ประชาช น

เชื่อมั่นที่จะออกมาใช้จ่ายมากขึ้นภายใต้การป้องกั นตัวเองแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่ างระมั ดระวั งสูงสุด

ทำให้ยอดการใช้จ่ ายของแต่ละโค รงการ ผู้ใช้สิ ทธิสะสมรวม รวม 38.77 ล้ านคน

ยอดใช้จ่ ายสะสม รวม 74,910.1 ล้ านบ าท แบ่งเป็น

1.โคร งการคนละค รึ่ง เฟ ส 3 มีผู้ใช้สิ ทธิสะสม 24.08 ล้ านคน ยอดใช้จ่ ายสะสม 64,660.8 ล้ านบ าท

แบ่งเป็น ส่วนที่ประชาช นจ่ ายสะสม 32,877.1 ล้ านบาท และรั ฐร่วมจ่ ายสะสม 31,783.8 ล้ านบ าท

2.โค รงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิ ทธิสะสม 73,464 คน ยอดใช้จ่ ายสะสม 1,986 ล้ านบ าท

และยอดใช้จ่ ายด้วย E-Voucher สะสม 70 ล้ านบ าท

3.โคร งการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ มีผู้ใช้สิ ทธิสะสม 13.52 ล้ านคน ยอดใช้จ่ ายสะสม 7,668.6 ล้ านบ าท

4.โค รงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเศ ษ

มีผู้ใช้สิ ทธิสะสม 1.10 ล้ านคน ยอดใช้จ่ ายสะสม 524.7 ล้ านบ าท

น ายธนกรกล่าวอีกว่า กระทร วงการคลั งพร้อมโอนวงเงิ นคนละครึ่ งรอบที่ 2 จำนวน 1,500 บ าท ในวันที่ 1 ตุลาค มนี้

ซึ่งคาดว่าจะสาม ารถเชื่อมกับระบบ Platform Delivery ได้ต่อไป โดยผู้ที่ใช้จ่ ายวงเงิ น 1,500 บ าท

ในรอบแรก (1 ก.ค.-30 ก.ย.2564) ไม่หมด สาม ารถนำไปทบในรอบ 2 ได้

ไม่ถูกตั ดสิท ธิและใช้จ่ ายได้จนถึง 31 ธันวาค ม 2564

ทั้งนี้ น ายกรั ฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาช นทุกกลุ่ม เน้นย้ำให้ทุกหน่ วยงานดำเนินการตามมา ตรการช่วยเหลื อ

ให้เข้าถึงประชาช นโดยตรงและเร็วที่สุด เร่งแ ก้ไขปั ญหาและบ รรเทาความเดื อดร้ อน

ของคนไทยทุกคนอย่ าให้ตกหล่น ทุกหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้องต้องช่วยกันอย่ างเต็มกำลัง