ขน าดกดเงิ นจากตู้ยังปล อมเลย

วันนี้ (15 ก.ย. 64) นา ยวรพล บวรลัทธพล อายุ 55 ปี ชาว อ.ปักธงชัย จ.นครร าชสีมา

ได้เข้ามาพบผู้สื่อข่าวเพื่อแจ้งเตือนภั ยประชาช น หลังจากไปกดเ งินจากตู้เอทีเอ็ม ธนาค ารแห่งหนึ่ง สาขาปักธงชัย

แล้วพบว่ามีธนบัตรฉบับละ 1,000 บ าท ของปลอม ติดมาด้วย น ายวรพล เปิ ดเผยว่า

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 เวล า 08.54 น. ที่ผ่ านมา

ตนเองได้ไปกดเงิ นในตู้เอทีเอ็มธนาค ารแห่งหนึ่ง สาขาปักธงชัย โดยที่จุดนั้นมีตู้เอทีเอ็มอยู่ 2 ตู้ ตนไปกดที่ตู้ด้านซ้ายมือ

ซึ่งกดออกมาเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บ าท จำนวน 4 ฉบับ รวมเป็นเงิ น จำนวน 4,000 บ าท

หลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร เพร าะเป็นเงิ นจากตู้เอทีเอ็มของธนาค าร จึงได้นำเงิ นที่กดมาไปใช้จ่ายเติมน้ำมัน และซื้อของใช้ต่ างๆ

กระทั่งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 ตนเองได้ไปซื้อกาแฟในร้ านแห่งหนึ่ง โดยจ่ายเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บ าท

ซึ่งเหลือเป็นฉบับสุดท้ายจาก 4 ฉบับ ที่กดมาจากตู้เอทีเอ็ม ให้พนักงานขาย แต่น้องพนักงานขายทักว่าขอคืนธนบัตรดังกล่ าว

เพร าะเป็นของปลอม ทำให้ตนเองตกใจมาก เนื่องจากธนบัตรดังกล่ าวกดออกมาจากตู้เอทีเอ็มของธนาค าร

จะเป็นของปลอมได้อย่ างไร จึงได้ต รวจสอบอย่ างละเอี ยด และก็พบว่ามีจุดผิดปกติอย่ างจุด เช่ น

บริเวณแถบล ายสีปีกแมลงทับ คล้ ายนำสติ๊กเกอร์มาแปะไว้ สามารถใช้เล็บมือแกะออกได้ และจะอยู่ต่ำกว่าระดับตัวเลข 1,000

นอกจากนี้ขนาดของธนบัตรปลอม จะสั้นกว่าของจริงประมาณ 2 มิลลิเมตร เป็นต้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ละเอียดจริงๆ

จะมองไม่ออกเลยว่าฉบับไหนของจริง หรือของปลอม ทำให้ตนเองรู้สึกตกใจมาก และไม่รู้ว่าธนบัตรอีก 3 ฉบับที่ใช้จ่ายไป

แล้วนั้นจะเป็นของปลอมด้วยหรือไม่ ดังนั้นตนเองจึงได้นำไปให้เจ้าหน้าที่ของธนาค ารดังกล่ าว สาขาปักธงชัยต รวจสอบ

ซึ่งต้องอธิบ ายให้เจ้าหน้าที่ดูจุดผิดปกติก่อน จึงจะเชื่อว่าเป็นของปลอม แต่ที่น่าแปลกใจคือ ธนบัตรของปลอมนี้

เข้ามาอยู่ในระบบของธนาค ารได้อย่ างไร

โดยที่ระบบต่ างๆ ไม่สามารถตร วจสอบพบได้ จนทำให้หลุดไปถึงตู้เอทีเอ็ม ที่สามารถให้ประชาช นกดไปใช้จ่ายได้ต ามปกติ

เพร าะที่ผ่ านมาการพบธนบัตรปลอม มักจะพบได้จากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพนำมาหลอกแลก

เปลี่ยนกับชาวบ้ าน แต่ธนบัตรที่ตนนำมาร้องเรียนครั้งนี้ เข้าไปอยู่ในระบบของธนาค ารเรียบร้อยแล้ว จึงน่าเป็นห่วงว่าจะมีสักกี่ใบ

ที่ถูกกดจากตู้เอทีเอ็มเดียวกันนี้ไปใช้จ่ายซื้อของแล้ว ตนเองจึงอย ากให้ธนาค ารช่วยตร วจสอบเรื่องนี้ด้วย

อย่ างไรก็ต าม ตนได้นำธนบัต รฉบับนี้ ไปแจ้ งคว ามกับเจ้าหน้าที่ตำร วจ สภ.ปักธงชัย แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า

ต้องส่งไปตร วจสอบใช้เวล าไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงจะรู้ผล โดยส่วนตัวเห็นว่าการตร วจสอบนานเกินไป กว่าจะตร วจสอบรู้ผลก็คง

จะมีธนบัตรปลอมออกไปสู่สาธารณช นจำนวนมากแล้ว จึงได้นำเรื่องนี้มาร้องเรียนสื่อมวลช นให้ช่วยกระจายข่าวเตือนประชาช น

ให้สั งเก ตจุดผิดปกติเหล่ านี้ไว้ เพื่อที่จะได้ไม่เกิ ดข้อร้องเรียน

หรือถูกแจ้ งความดำเนิ นค ดีในข้อหานำธนบัตรปลอมไปใช้ จนต้องไปขึ้นโรงขึ้นศ าลในอนาคต

ขอบคุณ ช่อง 7