อิท ธิพ ลจากร่ องมรสุ มฝนยังต กหนักต่อเนื่ อง

ทั่วไทยฝนตกต่อเนื่อง-ตกหนักบ างแห่งบริเว ณ “ภาคเหนือ-อีสาน-กล าง-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก”

ขอประชาช นบริเ วณพื้นที่เสี่ ยง ระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก-สะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก

“อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เตือนชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้

และอ่าวไทย มีกำลังปานกล าง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ย

บริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และอ่าวไทย

คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี

ฉะเชิงเทร า ชลบุรี และระยอง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อมูลthairath