ข้อเสี ยของคนอย ากร วยแต่ไม่ร วยสักที

ถ้าพูดถึงความอย ากร ว ย ไม่ว่าใครก็อย ากจะร ว ยทั้งนั้น ทุกคนจึงตั้งใจขยันทำงานห นั ก เพื่อให้ชี วิตตัวเองดีขึ้น

แต่ความร ว ยบ างครั้งก็ไม่ได้ม าจากการแค่ทำงานห นั ก แต่ความคิด นิสัยการใช้ชี วิต การใช้เ งิ นก็เป็นสิ่งสำคัญ

คนทั่วไปมักคิดว่าหากมีการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้หาเ งิ นได้ม ากๆ เอาไว้ก่อนหรือไม่ก็คิดว่าหากหากเ งิ น

ได้ม าก แล้วจะร ว ยขึ้น แต่ในความจริงแล้วไม่ใช่อ ย่ างที่คิดสักเท่าไหร่ เพราะคนเรายิ่งหาเ งิ นได้ม ากก็จะยิ่ง พย าย าม

เขยิบร า ยจ่ายเข้าไปเทียบเท่าร า ยได้ ซึ่งหากเคยหาเ งิ นได้เดือนละหมื่น ก็แทบจะกินหมด แบบไม่มีเหลือ

หากคิดว่าชี วิตจะดีขึ้นหรือใช้จ่ายเ งิ นสะดวกและคล่องขึ้น ก็ไม่ใช่อีกเพราะกินหมดแต่ไม่มีเหลือเ งิ นเก็บมันก็จะกลับไปเหมือน

เดิม หนำซ้ำยังกินเกินจนอาจจะสร้างห นี้สินให้กับตัวเองอีกต่างหาก

1. ความร ว ยเริ่มต้นที่การใช้จ่าย ไม่ใช่จากเ งิ นที่หาได้

มันสำคัญที่ว่าคุณใช้จ่ายเป็นหรือไม่ต่างหากเพราะมันไม่สำคัญเลยว่า คุณจะหาเ งิ นได้ม ากเท่าไหร่ ซึ่งหากคุณใช้จ่ายไม่เป็น

หาได้เท่าไหร่ ก็ต้องกลับไปหมดตูดเหมือนเดิม แถมไม่เหลือสะสมเป็นความมั่งคั่งให้ตัวเองอยู่ดี

และแ ม้จะหาเ งิ นได้น้อย แต่หากรู้จักใช้จ่ายให้เป็นก็อาจจะทำให้ร ว ยและมั่งคั่ง ขึ้น ม าได้ สำหรับใครก็ต ามที่หา

เ งิ นได้เยอะ แต่ยังไม่ร ว ยกับเขาสักที เพราะใครๆ ก็ อ ย า ก ร ว ยกันทั้งนั้น

แต่ก็มีหล า ยส าเห ตุที่ทำให้ไม่ร ว ย แถมยังมีหล า ยเห ตุผล

ที่เป็นข้ ออ้างไม่ยอมลงมือทำ เพื่อสร้างความร ว ยให้กับตัวเอง แ ม้ว่าจะมีโอกาส และความส ามา รถม ากพ อ

บ างคน อ ย า ก ร ว ยจน ป่ ว ย แทนที่จะร ว ยกลับจนลงๆ เพราะไม่เข้าคิดว่าทุกคนจะร ว ย

ได้เหมือนกันหมด และความร ว ยก็ไม่ค่อยจะได้อยู่กับใครนานนัก

2. อย าก ร ว ยแต่ทำงานประจำและไม่คิดทำกิจการส่วนตัว

การทำงานประจำหรือมนุษย์เ งิ นเดือน ซึ่งการเป็นพนักงานแน่นอนว่า ย าก ที่จะร ว ย นอ กเ สี ยจากจะบริหาร

เ งิ นเป็นและมีการนำเ งิ นไป ลง ทุน ด้านต่างๆ ก็จะทำ ให้มีโอกาสร ว ยในอนาคตบ างคน

มีเ งิ นหลักสิบล้านจากการนำเ งิ นไป ล ง ทุ น ในหุ้น

เป็นเวลาสิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มทำงาน ในขณะที่หล า ยคนก็มีความรู้มีความส ามารถ แต่ก็ไม่ยอมร ว ยสักที

เพราะไม่กล้าออ กมาเ สี่ ยงทำกิจการส่วนตัว หรือหาอะไรทำ ให้เป็นเรื่องของการส่วนตัวปูทางไว้ แต่ความรู้นี่เป็น

เจ้าของกิจการได้และทำงาน แทนเจ้านายได้ แต่พ อเรื่องของตัวเองกลับทำให้ไม่ยอมตัดสินใจในการ ลง ทุ น

3. ติ ดในความสบ ายกับร า ยได้ที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆ

การติ ดในความสบ ายของคุณจะทำให้ไปไม่ถึงฝั่งฝัน บ างคนคิดว่าตัวเองมีร า ยรับ มากพ อแล้ว ก็หยุดไม่ อย าก

ทำอะไรและพย าย าม ที่จะทำให้ตัวเองอยู่แค่นั้น นานๆ เข้าก็กล า ยเป็นความขิ้เกี ยจและไม่ทำอะไรแล้ว

แต่พ อใจแค่นั้นซึ่งหากบริหารเ งิ นได้ดี

ในอนาคตก็จะมีโอกาสร ว ยได้แต่อาจจะช้าหน่อย แต่หากบริหารเ งิ นไม่เป็นและยัง หัน ม าทำธุรกิจส่วนตัว

เมื่อมีคู่แข่งเกิ ดขึ้น ก็อาจจะร่วงไม่มีโอกาสได้เกิ ด เพราะความร ว ยไม่ใช่จะได้ม าง่ายๆ

หากต้องการความร ว ย ชี วิตไม่เพียงแต่จะต้องมีวินัย

ทางการเ งิ นอ ย่ างเดียว หากแต่จะต้องเรียนรู้วิ ธีนำเ งิ นไปบริหารและนำเ งิ นไป ลง ทุน ให้เกิดร า ยได้

อ ย่ างการจะออมฝากธนาค ารเดือนละหมื่น ก็อาจนำไป ล ง ทุ น กับหุ้น ปันผล หรือแ ม้แต่การผ่อนบ้ าน

หรือคอนโดให้เช่าจะต้องใช้เวลาหล า ยปี อาจจะเกินสิบปีที่ต้องจ่ายเ งิ นทุกเดือน จะมีสักกี่คนที่ส าม ารถทำได้

4. ถ้าไม่เคยร ว ย ก็ย ากจะรู้ช่องทาง

หาก อ ย า ก ร ว ยก็ต้องหาประสบการณ์ด้านกาทำธุรกิจไว้บ้ าง จะได้มีมุมมอง และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

ซึ่งการ ล ง ทุ นหรือทดลองทำธุรกิจใดๆ จะช่วย ให้คุณรู้วิ ธีหาเ งิ นได้ม ากๆ

ซึ่งการหาร า ยได้อื่น ม ากๆ เวลาคิดจะทำอะไร

ก็จะคิดกว้างและมองไกล และส าม ารถร ว ยได้เร็วกว่า แต่หากไม่เคยทำธุรกิจม าก่อน ก็อาจจะคิดไม่ออ ก

ของอ ย่ างเดียวกัน บ างคนเห็นเป็นทอง แต่บ างคนเห็นเป็นขยะ ขึ้นอยู่กับเวลา

สินค้ า เวลา สถ านที่ โอกาส และประสบการณ์

ข้ อ ดีของการมีมุมมองหรือมีช่องทางทำเ งิ น จะทำให้เห็นโอกาสหรือรู้จัก สร้างโอกาสนั่นเองบ างคน

อย าก ร ว ย แต่ไม่กล้า ล ง ทุ น และ ไม่กล้าเอาเ งิ นตัวเองไปใช้ บ่นว่าอย ากร ว ย

แต่ทำไมไม่ร ว ยสักที ไม่กล้าลงทุน ก็ย ากจะร ว ย หากกล้าที่จะนำเ งิ น

ไป ล ง ทุ น จะได้ม ากกว่าที่จะนำไปฝากธนาค ารเฉยๆ จริงๆ การใช้เ งิ นให้เหลือเก็บในแต่ละเดือน

ไม่ใช่เรื่องย าก แต่สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องมีใจจะทำ ตั้งเป้าหม ายและพร้อม

ที่จะเปลี่ยนแปลงพ ฤ ติ ก ร ร ม ของตัวเอง ที่ข าดไม่ได้เลย คือ คุณจะต้องมีวินัยในการเก็บเ งิ น

ทำให้เป็นนิสั ย เท่านี้คุณก็จะมีเ งิ นเก็บ บอ กลาสถ านการณ์ใช้เ งิ นเดือนชนเดือนแน่นอนค่ะ

5. เห ตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ร ว ยสักที

หล า ยคนเชื่ อว่าจะร ว ยได้ต้องมีทุน ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้น ทำให้เป็นข้ ออ้าง ของใครหล า ยคน

ที่อ ย า ก จะร ว ยแต่ไม่มีทุนที่จะทำนั่น ทำนี่ ไม่มีเ งิ น ล ง ทุ น ทุกวันนี้ หล า ย

อ ย่ างเปลี่ยนไป บ างคน มีทุนแค่หลักพันแต่ไม่น่าเชื่ อว่าจะหาเ งิ น

หลักล้านได้เมื่อใดที่คิดว่าหากคุณมีเ งิ นแค่นั้นแต่จะหาหลักแสนหรือหลักล้านให้ได้ มันจะมีความคิดหา

ช่องทางร ว ย ซึ่งมันจะเกิ ดขึ้นเอง มีหล า ยคนที่ แ ช ร์ ประสบการณ์ มีทุนน้อยแต่ร ว ยหาเ งิ นล้านได้

ซึ่งเห็นข้ อความ แ ช ร์ประสบการณ์แบบนี้แล้ว

หล า ยคนอาจจะคิดว่า เป็นไปไม่ได้แน่นอนนั่นคือหนึ่งเห ตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ ไม่ร ว ย เพราะไม่ยอมเชื่ อในสิ่ง

ที่ส าม ารถเป็นไปได้ ความอย ากร ว ย หรือเป็นแค่ความฝัน คนส่วนใหญ่ชอบฝันแต่ไม่ลงมือทำ

เพราะเป็นแค่ความคิด และไม่มีการปฏิบัติก็เลยทำให้ไม่ร ว ยสักที

ที่ม า e-yhangwa