ร าค าลดฮวบ

ราคาทองคำวันนี้ 17 ก.ย. ปรับร าค าลง 250 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิ ดว านนี้ 16 ก.ย.


โดย ร าค าทองรูปพรรณขยั บม าอยู่ที่บ า ทละ 28,150 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุด

จากสม าค มค้ าทองคำ ที่เผ ยแพ ร่ผ่ านทางเว็ บไ ซต์ เมื่อเวล า 9:25 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแ ท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,550 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ า ทละ 27,650 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับ ซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,060.60 บ าท ขายออกที่ร าค า 28,150 บ าท

ขณะที่ร าค าท องคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,757.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 17 ก.ย. 2564 ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 27,550 บ าท

ขา ยออก บ าทละ 27,650 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 27,060.6 บ าท

ข ายออก บ าทละ 28,150 บ าท

ข้อมูล siamtopic