มรสุ มอ่อนลงไท ยยังมีฝนอยู่แต่ตกม ากทางภ าคเหนือ ภ าคตะวันออก

วันนี้มรสุมที่ปกคลุมอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

แต่ภาคเหนือและตะวันออกยังคงมีฝนตกร้อยละ 60 ของพื้นที่

วันที่ 18 ก.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

และอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย

ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ขณะที่ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดนครศรีธรรมร าช

สงขล า ปัตตานี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดระนอง ตรัง และสตูล

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูล thairath