ร าค าน้ำมันวันนี้

ข่ าวเศร้ าของคนใช้รถ เมื่อปตท. และบ างจากปิโตรเลียม ประก าศปรั บขึ้นร าค า

น้ำมันทุกชนิด เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้ าปลีก จำกั ด (มหาช น)

หรือ OR และบริษัท บ างจากปิโตรเลี ยม จำกั ด (มหาช น) หรือ BCP

ประก าศปรั บขึ้นร าค าน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สต างค์/ลิตร

ยกเว้ นกลุ่มดีเซลทุกชนิด และ E85 ปรับขึ้น 30 สต างค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 28 ก.ย. 2564

สำหรับร าค าให ม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 30.05 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 29.78 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 28.54 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 22.89 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 26.64 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 26.89 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S อยู่ที่ 29.89 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S อยู่ที่ 34.66 บ าท/ลิตร

อย่ างไรก็ต าม ร าค าดังกล่ าวยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม.

ข้อมูล siamstreet