20กันย ายนเงิ นเยี ยว ย า5000บ าทเข้าแล้ว

20 ก.ย. นี้! ประกันสังค ม เริ่มจ่าย เ งินเยี ยว ย า ม.33,39,40 เงิ นเข้าวันไหน เช็ กเลย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว กระทรวงแ รงงาน โดยสำนักงานประกันสังค ม (สปส.)

ปรับปรุงไทม์ไลน์การดำเนินการจ่ายเงิ นเยี ยว ย าให้กับผู้ประกันตน ต ามมาตร า 33, 39 และ 40

ที่ได้รับผ ลกระท บจากการประกาศล็ อกด าวน์ 2 เดือน ในรอบที่ 2 ตามมติคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

โดยจะเริ่มทยอยโอนเงิ นเยี ยว ย าเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาช นของผู้ประกันตน

ซึ่งจะจ่ายต ามลำดั บเลขบัตรประชาช นตามไทม์ไลน์ ดังนี้

1. วันที่ 20 กันย ายน 2564

โอนเงิ นเยี ยว ย าให้ผู้ประกันตนมาตร า 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา,

ระยอง, ราชบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี,

ตาก, อ่างทอง, นครน ายก, สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี (ที่ขึ้นท ะเบี ยนใหม่) และจ่ายเงิ นสมทบเป็น

ผู้ประกันตนม าตร า 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 1,935,325 คน วงเงิ นคนละ 5,000 บ าท

2. วันที่ 21 กันย ายน 2564

โอนเงิ นเยี ยว ย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ

กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส,

สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธย า จำนวน 1,164,382 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 5,000 บ าท

3. วันที่ 22 กันย ายน 2564

โอนเงิ นเยี ยว ย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ

กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา,

ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธย า จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 5,000 บ าท

4. วันที่ 23 กันย ายน 2564

โอนเงิ นเยี ยว ย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ

กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส,

สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธย า ที่เหลืออีกจำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บ าท

สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิ ทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพ ย์ธนาค ารกับบัตรประชาช น

ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันย ายนนี้ แนะผู้ประกันตนที่ต กหล่น เร่งทบทวนสิ ทธิ

ข้อมูล today.line.me