ยอมจ บแค่ป6หาเงิ นเลี้ยงย าย

ยอมจบแค่ป.6 ทำงานส่งนมเปรี้ยว หาเลี้ยงย ายและน้ องพิก าร

เพราะว่าคนเราเลือกเกิ ดไม่ได้ บ างคนเกิ ดมากับฐานะร่ำรว ย บ างคนย ากจนต้อง

ทำงาน ตั้งแต่ยังเด็ก อย่ างเรื่องร าวของหนุ่มน้อยร ายนี้

หนุ่ มน้อ ยวั ย 13 ปี ที่ยอมเรียนถึงแค่ป.6 เพื่อออกม าทำงานห าเลี้ยงน้ องพิก ารและย ายชร า

ผู้ใช้เฟซบุ้กร ายหนึ่งออกมาเล่ าเรื่องร าวความลำบ ากของของหนุ่มน้อยคนขยัน

เมื่อเขาต้องเรียนจบแค่ป.6 เพื่อม าทำงานห าเลี้ ยงน้อ งและย าย ด้วยฐ านะที่ไม่ดีทำให้โอก าสที่จะเรียนต่อน้ อยม าก

การทำงานคือทางเดียวที่จะทำให้ ย ายและน้ องพิก ารได้มีข้าวกิน

ผู้โพสต์เล่ าว่า ออกมาเล่ าเรื่องร าวเพื่อขอพลังโซเชี ยล ช่วยเห ลือให้น้อ งได้มีชี วิตที่ดีขึ้น

หรืออย่ างน้อย ๆ ช่วยอุดหนุนน้ องก็ยังดี

แหล่งที่มา : tnews