2ร าศีมีเก ณฑ์ร วยไม่รู้ตัว

2 ร าศี เดือนกันย ายนนี้ มีเก ณฑ์ โช คดี ร่ำร วย

แต่หล ายอย่ างยังคงต้องอดทนและต้องใช้เวล า หมอลักษณ์กล่ าว

ร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 15 มกร าค ม

ช่วงนี้ เทพประทานพร ร วยล้นเหลือ 2-3 ปีนี้มีเกณฑ์ร วยอยู่แล้ว สำหรับชาวธนูที่พื้นด วงร วยหลังวันที่ 28 ก.ย.

ถ้ารู้จักบูชาพระเส าร์ทรงพยัคฆ์ พระเส าร์ทรงเสือ พระคลังมหาสมบั ติ

พระเศรษฐีนวโกฏิ พระเทพต่างๆ ที่มีบ ารมีเรื่องร วย ให้มูเตลูอยู่บ้ าน

สวดมนต์ไหว้พระ อธิษฐาน นั่งสมาธิ ต้องเกิดจากกุศลกร รม คิดดี ทำดี พูดดี ตอนนี้เร าจะไปทำบุญตักบ าตรที่ไหนก็ลำบ าก

การบริจาคเงิ นช่วยเห ลือแล้วอุทิศบุญให้เทพเทวาสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์ เป็นมงคล จะเกิ ดเทพประท านพร

ควรปฏิบั ติแล้วระลึกอธิ ษฐ าน จะเป็นปาฏิห าริย์ให้เทพประท านพรในช่วงนี้

ร าศีเมษ 13 เมษายน – 13 พฤษภาค ม

ระวังมีห นี้ก้อนโต นับตั้งแต่ กันย ายน ปีที่แล้วจนถึง มีนาค ม ปี 65 ช่วงเดือนสิงหาค ม-กันย ายน 2 เดือนนี้

ให้ระวังร าหูท่านประจำอยู่ในมุมที่จะมีเห ตุให้ผิดพล าด เสี ยหาย สูญเสี ยร ายได้ การเ งินเวล านี้

เสี่ ยง ห นี้สิน ภาระ หรือการทำให้ถูกล่อลวงให้เป็นห นี้ต้องระวัง

ดังนั้นสภาพที่พ อเพียงดีที่สุด สงบนิ่งเอาไว้ อย่ าพึ่งร้อนใจทำอะไรฉับพลั น ประคับประคอง หรือหยุดรอเวล า

มันไม่นาน เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแป ลงใหญ่ หลัง 28 กันย ายน เข้าตุล าค ม เป็นต้นไป เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆ เข้ามา.