3ร าศีเทวด าชี้ท างร วย

3ร าศี รว ยเพราะบุญกุศล

ร าศีเมถุน

ดว งมาแล้ว สำหรับชาวร าศีเมถุนที่ผ่านมาถ้าท้อแท้ก็ขอให้ลืม ไปบ้ าง

เพราะความสำเร็จค่อย มาแล้วทีละเ รื่ อ ง เ รื่ อ งการงาน เรียกได้ว่าดีขึ้นอย่ างมาก ไ ม่

ควรเอาต้นไม้เล็ก วางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทำงาน จะรุ่งหนักมาก

ร าศีธนู

สำหรับชาวร าศีธนูช่วงนี้ดว งชะต าโดดเด่นในหลายเ รื่ อ ง แต่เ รื่ อ งที่เด่นที่สุด

หนีไ ม่พ้นเ รื่ อ งผู้ใ หญ่อุปถัมภ์ไ ม่ว่าจะทำอะไรจะมีคนช่วยเหลือ จึงทำอะไรก็

ประสบความสำเร็จแบบง่ าย ช่วงนี้ด วงดีเหมือนแต้มบุญทำงาน

แต่ถ้าจะให้ดี ควรหาโอกาสไปทำบุญเพิ่ม โดยเฉพาะเ รื่ อ งการศึกษา

ร าศีกุมภ์

เป็นร าศีที่อภิมหาโ ชคดี มีความเจริญรุ่งเรืองสุด ถือว่าเป็นร าศีที่ดูมีอนาคตมาก

โดยเฉพาะเ รื่ อ งงาน ไ ม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำก็ดี ดว งพุ่ง แถมเบื้องหลังมีเจ้าน ายและเพื่อนสนั บสนุ นอยู่

คนที่ดูไ ม่ค่อยเป็นมิ ตร ก็จะกลับมาเป็นมิ ตร หากจะให้ดีสุด

ควรหมั่นไหว้พระสว ดมนต์ ถวายน้ำและพวงม าลัย อย่ างน้อย 3 วันพระติ ดต่อกันจะทำให้ชี วิตดีขึ้น