10วิธีจัดเตี ยงนอนให้เส ริมด วง

เตียงนอนถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้ านที่มีความสำคัญมาก ในหนึ่งวันเร าใช้เวล าอยู่บนเตียงอย่างน้อย 4-8 ชั่วโมงต่อวัน

การจัดฮวงจุ้ยเตียงนอนจึงมีความสำคัญกับสุขภาพต ามศาสตร์ของฮวงจุ้ย เตียงนอนที่จัดถูกต้องต าม

หลักจะส่งพลังง านที่ดีให้กับเร า เคล็ดลับการจัดเตียงนอน 10 ข้อมีดังนี้

1. หัวเตียงควรจะชิดผนัง ไม่ควรนอนกล างห้อง

ต ามศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่ อว่าการนอนชิดผนังจะช่วงส่งผลให้ชี วิตมีความมั่นคง

เพร าะผนังเปรียบเหมือนฐานที่มีความมั่นคง แข็งแรง ช่วยเส ริมพลังให้กับเร า

2. หัวเตียงไม่ควรอยู่ชิดกับหน้าต่ างหรือประตู

เพร าะจะทำให้ไม่มีความมั่นคงในชี วิต หากไม่สามารถเปลี่ ยนทิศทางได้

ควรเอาผ้าม่านมาปิดตรงหน้าต่ างหรือประตูเป็นการแก้ไข

3. เตียงนอนไม่ควรตรงกับประตูห้องนอนหรือประตูห้องน้ำ

ไม่ว่าจะเป็นหัวเตียง กล างเตียงหรือปล ายเตียง เพร าะต ามศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่ อว่า

หากประตูชนตรงส่วนไหนของร่ างกายก็จะทำให้เจ็บป่วยหรือปวดเมื่ อยบริเว ณนั้นได้

4. เตียงนอนไม่ควรตรงกับคานหรือฝ้าเพดานที่ไม่เรียบ

หากคานทับมาที่ศีรษะเวล านอน ต ามศาสตร์ฮ วงจุ้ยเชื่ อว่าจะทำให้มีปัญ หาเกี่ยวกับสม อง ส่งผลให้ป วดหัวบ่อย

5. หัวเตียงไม่ควรสูงจนเกินไป

หัวเตียงที่ถูกหลักฮวงจุ้ยไม่ควรสูงเกิน 60 เซนติเมตร หลังจากวางที่นอนแล้ว

6. ปล ายเท้าและหัวเตียงไม่ควรมีตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ โต๊ะที่มีลิ้นชัก

เพร าะต ามศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่ อว่าจะทำให้ป่วยและปวดเมื่อยต ามร่ างกายได้

7. ไฟบนเพดานไม่ควรส่องมาที่เตียงนอนโดยตรง

ต ามศาสตร์ฮวงจุ้ยเชื่ อว่าพลังงานกระแสไฟฟ้าจะทำให้ป่ วยเป็นโร คร้ ายหรือโร คมะเร็ งได้

8. ปล ายเตียงไม่ควรมีกระจกบ านใหญ่ที่ส่องมาที่เตียง

ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นกระจก

9. จำนวนแผ่นไม้กระดานใต้ที่นอน

ไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งควรจะเป็นเลขคี่

10. เตียงนอนไม่ควรมีล้อเลื่อน

เพร าะตามศาสตร์ฮวงจุ้ยหม ายถึงความไม่มั่นคงในชี วิตและการงาน

ขอบคุณข้อมูลthaihometown