ต้นไม้เส ริมด วงประจำวันเกิ ดทั้ง 7วัน

เสริมโช คด วงเฮง ต้นไม้มงคลประจำวันเกิ ด

คนเกิ ดวันอาทิตย์ : ต้นองุ่นทะเล เส ริมหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง

คนเกิ ดวันจันทร์ : ต้นมอนสเตอร่ า เส ริมให้ผู้คนรักใคร่ เมตต า เอ็นดู

คนเกิ ดวันอังค าร : ต้นเงิ นไหลมาด่ างชมพู เสริมทรั พย์ เรียกเงิ นให้ไหลมาไม่ข าดมือ

คนเกิ ดวันพุธ : ต้นพลูฉลุ เสริมชี วิตให้มีแต่ความสุข สมหวังทุกประการ

คนเกิ ดวันพฤหัสบดี : ต้นลิ้นมังกรมูนชายน์ เสริมชี วิตให้ร าบรื่นทุกด้ าน

คนเกิ ดวันศุกร์ : ต้นไทรใบสัก เสริมพลัง อำนาจบ ารมี ชื่อเสี ยงและเกียรติยศ

คนเกิ ดวันเสาร์ : ต้นย างอินเดีย เสริมด้ านสุขภาพร่ างกายให้แข็งแร ง ปลอดภั ยจากโร คร้ าย

ข้อมูลจากsanook