เผย 12ลักษณ ะนิสัยของผู้เ กิดม าพร้อมบุญบ ารมี

ลักษณะนิสัย ของผู้เกิ ดม าพร้อมบุญบารมี วาสนาสูง

จากอดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีความเชื่ อคนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชาติม าเกิ ดก็เป็นได้

ซึ่งช ายหรือหญิ งผู้นั้นต้องมีความสงบทั้งทางจิ ตใจและการแส ดงออกเปรียบดั่งผู้ที่เจ ริญด้วยสติปัญ ญาทั้งหล าย

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวไม่ใช้อารมณ์ม ากกว่าเห ตุผลคิดการไตร่ตรองอย่ างถี่ถ้วนถึงผลที่จะต ามม า

2. เป็นผู้ไม่หว าดหวั่นหรือตื่นตระหนกเกินเห ตุอันควร

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำค าญให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย

5. เป็นผู้ไม่บ่นเป็นผู้ที่รู้ดีว่าชี วิตเป็นอย่ างไร

6. เป็นผู้มีความอดทนนิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งส ายลม

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญ ญามีวาจาฟังน่าเชื่ อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ ายผู้อื่น

8. เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติปัญ ญา สงบ เจริญสม าธิ

9. เป็นผู้มีวา จาสำรวม อ่อนน้อมไม่ก้าวร้ าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกล าง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

11. เป็นผู้ที่ใช้ชี วิตด้วยสติและดำเนินความคิดด้วยปัญ ญา

12. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น