เตรี ยมกดรับเงิ น5000บ าท

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 น ายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิ ดเผยว่า

ขณะนี้ได้เตรียมเปิ ดระบบให้ลงท ะเบี ยนรับสิท ธิในโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ซึ่งรั ฐสนับสนุนค่ าโรงแรม 40% ให้คูปองอาหาร 600 บ าทต่อคืน

และสนับสนุนค่ าตั๋วเครื่องบิน 40% จำนวน 2 ล้ านสิท ธิ หรือห้องพัก และโครงการทัวร์เที่ยวไทย

ที่รั ฐสนับสนุนวงเงิ น 5,000 บ าท ให้ประชาช นเดินทางเที่ยวผ่ านบริษัททัวร์ จำนวน 1 ล้ านสิ ทธิ

ผ่ านเว็บไซต์ www.เร าเที่ยวด้วยกัน.com ภายในวันที่ 24 กันย ายนนี้

ส าม ารถจองห้องพักได้ในวันที่ 8 ตุล าค ม เพื่อให้สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 15 ตุล าค ม เป็นต้นไป

โดยจะเปิ ดให้ลงท ะเบี ยนรับสิ ทธิพร้อมกันทั้งผู้ที่ยังไม่เคยลงท ะเบี ยน และผู้ที่ลงท ะเบี ยน

หรือได้ใช้สิท ธิแล้วในระยะก่อนหน้านี้ เพื่อทำการยืนยันตัวตนกับระบบ และเมื่อยืนยันสิท ธิแล้วเสร็จ

จะสามารถใช้สิท ธิเป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยวได้ในระยะย าว เบื้องต้นค าดว่าจะใช้ได้ถึงต้นปี 2565

น ายพิพัฒน์ กล่ าวว่า โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่เพิ่มจำนวนห้องพักให้อีก 2 ล้ านห้องหรือสิท ธินั้น

ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่กำหนดให้ผู้ลงท ะเบี ยนใช้สิ ทธิ มีจำนวนห้องพักที่สามารถ

ใช้สิ ทธิเป็นส่วนลดในการเข้าพักได้ 10 ห้องหรือสิ ทธิในเฟส 1

และเพิ่มให้อีก 5 ห้องหรือสิ ทธิในเฟส 2 รวมเป็น 15 ห้องหรือสิท ธิ

โดยผู้ที่ใช้สิ ทธิส่วนลดค่ าห้องพักครบ 15 ห้องแล้ว จะไม่ได้สิ ทธิเข้าร่วมโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 3

ส่วนผู้ที่ยังใช้สิ ธิในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ เฟส 2 ยังไม่หมด สามารถเข้าลงท ะเบี ยนยืนยันรับสิ ทธิ

ผ่ านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 24 กันย ายน 2564 พร้อมกับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิ ทธิที่ต้องลงท ะเบี ยนให ม่

โดยสิ ทธิจำนวนห้องพักของผู้ลงท ะเบี ยน ได้ใช้ในเฟส 1 และเฟส 2 เหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าใด

หมายความว่าในเฟส 3 ผู้ลงท ะเบี ยนจะมีสิ ทธิส่วนลดห้องพักเหลือจำนวนเท่านั้น อาทิ หากเร าเที่ยวด้วยกันเฟส 1

และ 2 ใช้ไปแล้ว 5 ห้อง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จะยังเหลือสิท ธิเที่ยวได้อีก 10 ห้อง

ซึ่งททท. ได้ประเมินว่า โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะมีเงิ นเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2564 เกี่ยวเนื่องถึงต้นปี 2565 จำนวน 27,500 ล้ านบ าท

แยกเป็นค่ าใช้จ่ายของประชาช น จำนวนประมาณ 16,500 ล้ านบ าท หรือ 60% ของค่ าใช้จ่ายในโครงการเร า

เที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่รั ฐบ าลจ่ายสมทบอัตร าส่วน 40% ของของค่ าใช้จ่ายใน

โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย หรือวงเ งินประมาณ 11,000 ล้ านบ าท

หลังจากหารือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการสนันสนุนนโยบ ายการเปิ ดประเทศ

ภายใน 120 วันของนา ยกรั ฐมนตรี ททท. ได้เตรียมหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค มแห่งชาติ (สศช.)

ในการขอขย ายใช้สิ ทธิทั้งเร าเที่ยวด้วยกัน และทัวร์เที่ยวไทย ให้ครอบคลุมไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และดึงบรรย ากาศให้ฟื้นกลับมา นา ยพิพัฒน์ กล่ าว

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงท ะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

จะต้องเป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยรั ฐบ าลจะสมทบค่ าห้องในอัตร า 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บ าท

ต่อห้องต่อคืน และส่วนลดค่ าตั๋วเครื่องบิน 40% รวมถึงจะได้รับคูปองอาหาร 600 บ าทต่อวันด้วย

เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันการทุจริต ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมนั้น ททท.

จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามโรงแรม หรือร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการเร าเที่ยวด้วยกัน

เฟส 3 ผ่ านมาตรการตรวจประเมินที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่นๆ อาทิ

การป้องกันการสวมสิท ธิด้วยระบบสแกนใบหน้า และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิ ทธิที่สาขาธนาค ารกรุงไทย

ในส่วนของโครงการทัวร์เที่ยวไทย คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงท ะเบี ยนเข้าร่วมโครงการได้

จะต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเช่ นกัน ไม่ได้จำกัดแค่เพียงกลุ่มสูงวัยเท่านั้น

โดยจะสมทบส่วนลดในการซื้อแพคเกจท่องเที่ยวผ่ านผู้ประกอบการทัวร์ในอัตร า 40% ของร าค าแพคเกจรวม

ซึ่งกำหนดส่วนลดให้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บ าทต่อคนเท่านั้น และกำหนดให้บริษัททัวร์ 1 ร าย ส าม ารถให้บริการ

ลู กค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้จำกัดไว้ที่จำนวน 1,000 คนเท่านั้น ส าม ารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกจังหวัด

อย่ างไรก็ตาม เตรียมชิงสิ ทธิ เร าเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย เ ปิดลงท ะเบี ยน 24 ก.ย.นี้ ก่อนเที่ยวจริง 15 ต.ค.นี้

ข้อมูล siamstreet