1ร าศีเท่านั้นล าขาดจ ากความจน

หนึ่งร าศีต่อไปนี้ กำลังจะได้บอกล า ความจน เหงื่ อที่ล้น จะพาคุณร วย

ไม่มีใครพย าย ามอะไร แล้วไม่เห็นผล อย่ างน้อยได้ม าก หรือได้น้อย เราก็ได้พย าย าม บ างคนขยันม าก

ก็ร วยม าก พย าย ามสู้ อดทน จนได้ดี เรียกได้ว่า เหนื่ อยแล้วร วย เหนื่อยแล้วได้เห็นเ งิน ก็หายเหนื่อย

เหนื่อยแล้วดี ได้เป็นเศร ษฐี คือหนึ่งร าศีนี้นี่เอง เตรียมตัวร วย ให้สมกับที่เหนื่อย และสู้ม าตลอด

ด วงการเงิ นวิ่งเข้ามาไม่หยุด หากเร าไม่หยุดขยัน …

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

การงาน มีงานมากองรวมกันให้แก้ไข อย่ าท้อแท้ เพราะดีกว่าตกงาน ไม่เลือกงานไม่ย ากจน

การเงิ น ร ายจ่ายเยอะ การเงิ นต้องบริหารให้ดี มีโอกาสร วยได้ หากมีความพย าย าม ยิ่ งทำม าก ยิ่ งรว ยม าก

ความรัก อาจเข้าใจผิดกับคนรัก แต่จะผ่ านไปได้ด้วยดี

ข้อมูลtoday.line.me