สู้ไปด้วยกั นนะ

เรื่องร าวความรักของสองพ่ อลู ก เมื่อสื่อต่ างประเทศนำเสนอเรื่องร าวของ พ่ อเลี้ยงเดี่ ยววัย 24 ปี

ที่ทำอาชี พขับรถส่งอาหาร และเขาต้องพาลู กน้อยไปทำงานด้วย

เชื่ อว่าไม่มีพ่ อแ ม่คนไหนอย ากให้ลู กลำบ าก แต่ความจำเป็นหล าย ๆ ทำให้พ่ อเลี้ ยงเดี่ยวร ายนี้ต้อง

หอบลู กน้อยไปด้วย รถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารที่ด้านหน้ าก็มีลู กน้อยนั่งอยู่ด้วย

จากการสัมภาษณ์ทร าบว่า คุณพ่ อคนนี้ทำงาน 2 แห่งตอนเช้าทำงานประจำ พ อหลังเลิกงานพ อไปรับลู กเส ร็จ

ก็ม าขับรถมอเต อร์ไซค์ส่งอาหาร แต่ละวันคุณพ่ อต้องทำงานกว่ า 13 ชั่วโมง

ภาพที่พ่ อลู กหยอกล้อกันขณะติ ดไฟแดงระหว่ างทางไปส่งอาหาร เป็นภาพที่สะท้อนความรักความอบอุ่น

จนชาวเน็ตยกให้เป็นภาพแห่งความประทับใจ

คุณพ่ อร ายนี้เล่ าว่า ตนและแ ม่ของลู กได้แยกทางกัน ตนรับหน้าที่ดูแลลู กเพียงลำพัง

โดยเขาจะทำงานก่อสร้ างตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นทุกวัน พ อเลิกงานก็จะรีบไปรับลู กและไปขับรถส่งอาหาร

แหล่งที่มา : pagedung